JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v Občini Gornja Radgona (rok do vključno 17. 10. 2017)

datum: 02.10.2017

kategorija: Razpis

Na podlagi  87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11-odl.US, 87/11, 40/12-ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17, v nadaljevanju zakon), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14, v nadaljevanju pravilnik),  Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13), Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008, 62/2010 – ZUPJS, 40/2011), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992 s spremembami) in na podlagi Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj št. 199/2002-P z dne 17. 4. 2002, sklenjene med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, Poljanska cesta 31, Ljubljana in Občino Gornja Radgona,  objavljata

 

J A V N I    R A Z P I S
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v Občini Gornja Radgona

 

JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (PDF) (27. 9. 2017)

OBRAZEC - VLOGA za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (PDF)

OBRAZEC -VLOGA za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (DOC)

* * *

Predmet razpisa

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil 6. člena Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju socialnih in neprofitnih stanovanj z dne 17. 4. 2002, št. 199/2002-P in na podlagi pooblastila lastnika stanovanja Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana razpisuje v Občini Gornja Radgona oddajo stanovanja v najem, in sicer: 

1.      Dvosobno stanovanje, št. Stanovanja št. 7 v 2. nadstropju stanovanjske stavbe Mladinska ulica 13, Gornja Radgona, v velikosti 66,04, katerega lastnik je Stanovanjski sklad RS, Občina Gornja Radgona pa ima razpolagalno pravico na stanovanju, leto izgradnje 2002, identifikacijska številka 184-1257-118, št. energetske izkaznice stavbe 2015-237-219-20468 z veljavnostjo do 19. 5. 2025. Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v lasti Stanovanjskega sklada v izmeri 66,04 m2, točkovano z 315 točkami, znaša najemnina izračunana na podlagi veljavnih predpisov 213,37 EUR. 

Za oddajo navedenega neprofitnega stanovanja v najem bo oblikovana lista B,  na katero se bodo uvrstili prosilci, dogodki katerih se nahajajo znotraj dohodkov, določenih v tabeli 2.2 ter so po veljavnem pravilniku glede na dohodek zavezani plačati varščino in bodo izpolnjevali ostale pogoje za listo B. 

Vse ostale podrobnosti so navedene v javnem razpisu.