JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (tri stanovanja) (rok do 5. 9. 2017)

datum: 10.08.2017

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 10. 8. 2017

Vse podrobnosti, pogoji, postopek so razvidni iz priponke v tej objavi.


* * *  

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU- 1G, 50/14, 90/14 - ZDU- 1L, 14/15 -ZUUJFO, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, v nadaljevanju uredba) ter sprejetega Načrta ravnanja s nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2017, objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1.      NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB: 

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa župan Stanislav Rojko, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846 

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja so naslednje nepremičnine: 

1.      Dvosobno stanovanje v izmeri 58,30 m2, vključno z kletno shrambo, številka stanovanja 601, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Kocljeva 13, Gornja Radgona, številka stavbe 1027 k.o. 184 Gornja Radgona. Objekt se nahaja na zemljišču parc. št. 186/1 k.o. Gornja Radgona, k stanovanju pa pripada še sorazmerni del pripadajočega stavbišča parc. št. 186/1, 186/2, 186/3, 216/2, 216/4, 216/6 k.o. 184 Gornja Radgona in funkcionalnega zemljišča parc. št. 186/4, 216/1, 216/3, 216/5, 216/7, 186/5 vse k.o. 184 Gornja Radgona. Stanovanje je prazno, objekt v katerem se nahaja stanovanje je zgrajen v letu 1988. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št. 2017-363-291-48691, ki velja do 12. 4. 2027; 

2.      Dvosobno stanovanje v izmeri 69,30 m2, vključno z kletno shrambo, številka stanovanja 202, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Kocljeva 1, Gornja Radgona, številka stavbe 1049 k.o. 184 Gornja Radgona. Objekt se nahaja na zemljišču parc. št. 186/1 k.o. Gornja Radgona, k stanovanju pa pripada še sorazmerni del pripadajočega stavbišča parc. št. 186/1, 186/2, 186/3, 216/2, 216/4, 216/6 k.o. 184 Gornja Radgona in funkcionalnega zemljišča parc. št. 186/4, 216/1, 216/3, 216/5, 216/7, 186/5 vse k.o. 184 Gornja Radgona. Stanovanje je prazno, objekt v katerem se nahaja stanovanje je zgrajen v letu 1988. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št. 2017-363-291-48690, ki velja do 12. 4. 2027; 

3.      Štirisobno stanovanje v izmeri 88,10 m2, vključno z kletno shrambo, številka stanovanja 4, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Mladinska 3, Gornja Radgona, številka stavbe 886 k.o. 184 Gornja Radgona, stoječe na zemljišču parc. št. 219/18 184 k.o. Gornja Radgona, vključno s sorazmernim delom solastnine na splošnih skupnih delih stavbe in zemljišču parc. št. 219/1/8 in 219/17 vse 184 k.o. Gornja Radgona. Stanovanje je na podlagi sklenjenega  najemnega razmerja zasedeno, zgradba v kateri se nahaja stanovanje je zgrajena v letu 1981. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št. 2017-363-291-48688, ki velja do 12. 4. 2027. 

Nepremičnine, ki so predmet prodaje na podlagi tega javnega zbiranja ponudb in so navedene in označene glede na opise le teh pod točko 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena z zaporednimi številkami od 1 do 3, znižana za 14,5 % vrednosti izhodiščne oz. ocenjene vrednosti nepremičnin in se zanje tudi v nadaljevanju uporabljajo zaporedne številke od 1. do 3. Navedeno je skladno z določili 4.alineje 23. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU- 1G, 50/14, 90/14 - ZDU- 1L, 14/15 -ZUUJFO, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS). 

Izhodiščne cene nepremičnin, ki so navedene v poglavju 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena, znašajo: 

1.      36.571,15 EUR

2.      44.568,49 EUR

3.      53.318,21 EUR 

Izhodiščno vrednost nepremičnin predstavlja ocenjeno vrednost nepremičnin po sodno zapriseženem cenilcu znižane za 14,5 % vrednosti izhodiščne cene nepremičnin , h kateri je v točkah od 1-3 dodan še znesek vplačil v rezervni sklad. V  izhodiščni vrednosti davek na promet nepremičnin oz. davek na dodatno vrednost, druge dajatve in davščine, povezane s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi, ki jih plača kupec, niso zajeti.

Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe in vložene napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, plača kupec. Kupec tudi nosi stroške v zvezi s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi ter stroške izdelave cenilnega zapisnika.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 5 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni, kar določa 5.odstavek 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/10,75/12,47/13-ZDU-1G,50/14,90/14-ZDU-1L,14/15-ZUUJFO).

...