12. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 2. 6. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 19.05.2016

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/12-F1
Datum:   19. 5. 2016
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016), 
 

S K L I C U J E M 

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 2. junija 2016, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (objavljeni odgovori)

5.      Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Gornja Radgona – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi in Iztok AMERŠEK, predstavnik Liviplant d.o.o.

6.      Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

7.      Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Gornja  Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

8.      Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije – obrazložitev Miran DOKL, vodja Svetniške skupine SD

9.      Sklep o podpori predlogu novele Zakona o davčnem potrjevanju računov – obrazložitev Ivan KAJDIČ, vodja svetniške skupine NSi

10.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.  

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 12. redno sejo OS - 2. 6. 2016 (PDF) - 19. 5. 2016 

DODATNO GRADIVO za 12. redno sejo OS - 2. 6. 2016 (PDF) - 2. 6. 2016  


Posnetek celotne seje (objavljeno 6. 6. 2016):