11. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 14. 4. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 31.03.2016

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/11-F1
Datum:   31. 3. 2016 


Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M 

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 14. aprila 2016, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 10. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Mandatne in kadrovske zadeve – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

5.      Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi in Blaž MALENŠEK, predstavnik Terragis d.o.o.

6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

7.      Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi

8.      Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi

9.      Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

10.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

11.  Pravilnik o priznanjih in nagradah šolajočim iz občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi

12.  Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015 – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

13.  Sklep o potrditvi cen javnih storitev izdelave smernic, mnenj, projektnih pogojev in soglasij izdanih s strani javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi in mag. Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

14.  Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 – obrazložitev Aleš POTOČNIK, inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu

15.  Občinski program varnosti Občine Gornja Radgona – obrazložitev Aleš POTOČNIK, inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu

16.  Koledar prireditev v letu 2016 v občini Gornja Radgona – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi in mag. Norma BALE, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

17.  Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori nanje (objavljeni odgovori)

18.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Stanislav ROJKO, l.r.
 

KOMPLETNO GRADIVO za 11. redno sejo OS - 14. 4. 2016 (PDF) - 31. 3. 2016

DODATNO GRADIVO za 11. redno sejo OS - 14. 4. 2016 (PDF) - 14. 4. 2016

SPREJETI SKLEPI 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 14. 4. 2016


Posnetek celotne seje (objavljeno 19. 4. 2016):