JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (rok do vključno 20. 4. 2016)

datum: 23.03.2016

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona + priloga 1 in priloga 2 (PDF) 

* * *

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU- 1G, 50/14, 90/14 - ZDU- 1L, 14/15 -ZUUJFO, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, v nadaljevanju uredba) ter sprejetega Načrta ravnanja s nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2016, objavlja 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA


PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja je naslednja nepremičnina:

  • Trisobno stanovanje številka 17, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Spodnja Ščavnica 38, številka stavbe 239 k.o. 193 Spodnja Ščavnica, vključno s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe 239 193 k.o. Spodnja Ščavnica, v etažni lastnini v deležu 307/10000-tin. Stanovanje je prazno in še ni bilo vseljeno, zgradba je zgrajena v letu 2012. Neto površina stanovanja, vključno z kletno shrambo je 74,00 m2. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št.2014-159-154-2047, ki velja do 19.8.2024.

Izhodiščna cena nepremičnine je:  81.770,52 EUR.

Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami vključno do 20. 4. 2016 osebno na Občino Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali s priporočeno pošiljko oddano najkasneje do 20.4.2016


Vse podrobnosti, pogoji, postopek so razvidni iz priponke zgoraj.