JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 4. 4. 2016)

datum: 03.03.2016

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2016 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin v občini Gornja Radgona za leto 2016 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin v občini Gornja Radgona za leto 2016 (DOC)

* * *

Občina Gornja Radgona na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 82, z dne 1. 10. 2013) in v skladu z Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin
(upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva)
v občini Gornja Radgona za leto 2016

 

1.      Naziv in sedež naročnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, telefon: 02/564-38-38, faks: 02/564-38-14, e-pošta tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

2.      Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ter stroškov delovanja upokojenskih društev, veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev ter, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:

-          vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom;

-          vključujejo prostovoljno delo;

-          vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;

-          vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;

-          vključujejo obujanje tradicije;

-          vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja;

-          vključujejo strokovno vzgojo članov;

-          vključujejo skrb za lastno zdravje; 

-          vključujejo programe druženj;

-          spodbujajo k strpnosti, nenasilju;

-          spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost.
 

3.      Na javni razpis se lahko prijavijo:

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona imajo pravico do sofinanciranja društva in zveze ter neprofitne organizacije, ki so nosilci projektov na območju občine Gornja Radgona, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.

Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja po predmetnem pravilniku imajo neprofitne organizacije, društva in zveze s sedežem na območju občine Gornja Radgona.

Upravičenci, sofinancirani s strani Občine Gornja Radgona, se morajo s svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma vsaj enkrat letno izvesti projekt ali aktivnost v Občini. V kolikor se društvo brezplačno ne udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katere je vabljen s strani Občine, in sicer najmanj enkrat letno, izgubi pravico do sofinanciranja po predmetnem pravilniku v naslednjem letu.
 

4.      Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

-          so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Gornja Radgona;

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;

-          imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;

-          vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.
 

5.      Merila in kriteriji za dodelitev sredstev:

Za vrednotenje projektov ter stroškov delovanja bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v projektu, delež lastnih sredstev za izvedbo projekta, ciljna populacija, vključenost v projekte.
 

6.      Višina sredstev, zagotovljena v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa je

-          za veteranske organizacije in druga sorodna društva          5.500,00 EUR

-          za upokojenska društva                                                       7.000,00 EUR
 

7.      Obdobje porabe sredstev:

Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2016 za namene, za katera so bila dodeljena.
 

8.      Informacije in dvig razpisne dokumentacije:

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja Osojnik, telefon 02 564-38-31, faks: 02/564-38-14, .
 

9.      Rok in način oddaje vlog:

Vloga mora vsebovati en izpolnjen obrazec SPL-Splošni podatki ter en obrazec A in B. Vloga lahko vsebuje več obrazcev A, če prijavitelj prijavlja več projektov.

Obrazec B izpolnijo prijavitelji s sedežem v občini Gornja Radgona.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno 4. 4. 2016. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 25/I). Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti, kuverta pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR POSEBNE SKUPINE 2016«. Na kuverti mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
 

10.  Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:

Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in obvestila o ne izboru bodo izdani najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.
 

Številka: 093-4/2016-U102
Gornja Radgona, 3. 3. 2016

                                                                                                                  ŽUPAN
                                                                                            OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.