JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 4. 4. 2016)

datum: 02.03.2016

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2016 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2016 (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2016 (PDF)

Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 81/13), Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti
v občini Gornja Radgona za leto 2016

 

1.      Naziv in sedež naročnika:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

2.      Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

-          redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, lutkovna, literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in drugo vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;

-          spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;

-          kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;

-          izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;

-          sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, oprema kulturnim društvom.

3.      Višina sredstev razpisa:

Okvirna višina predvidenih razpisnih sredstev za namene sofinanciranja programov in projektov na področju kulturne dejavnosti je 38.000,00 EUR, in sicer na proračunski postavki 180331- sofinanciranje programov kulturnih društev.

4.      Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:

-          društva in zveze, registrirane za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje nalog s področja kulture,

-          neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.

5.      Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji oziroma upravičenci:

-          da imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona,

-          glede na upravičenost sofinanciranja s strani občine Gornja Radgona, se morajo društva s svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma so vsaj dva krat v preteklem letu izvedli projekt ali prireditev v Občini ali sodelovali na prireditvah v Občini,

-          da občinski upravi redno dostavljajo letno poročilo o svojem delovanju, ki vsebuje tudi poročilo o realizaciji projektov za leto, za katerega so prejeli sredstva iz občinskega proračuna ter redno izpolnjujejo druge obveznosti do občine,

-          da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,

-          da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu in plačani članarini,

-          da imajo poravnane vse davke in druge zakonske in poslovne obveznosti,

-          da delujejo najmanj eno leto,

-          da vsako leto ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev,

-          da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira občina Gornja Radgona,

-          da ne sodelujejo pri drugih programih sofinanciranja v občini,

-          da izpolnjujejo druge pogoje iz pristojnega pravilnika.

6.      Vsebina vloge:

Vloge morajo biti podane na ustreznih razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 25/I) ali na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si.

7.      Rok in način prijave:

Vloga se posreduje na zahtevanih obrazcih iz Razpisne dokumentacije k javnemu razpisu za izbor in sofinanciranje vsebin vključno z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno ponedeljka, 4. aprila 2016, na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprtih kuvertah s pripisom: »Javni razpis KULTURA 2016 – NE ODPIRAJ«.

Na kuverti vloge mora biti naveden naziv in polni naslov vlagatelja.

Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali neposredno v vložišču Občine Gornja Radgona.

Vloge, ki bodo prispele po datumu zaključka razpisa, bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

8.      Obravnava vlog:

Pravočasno prispele in popolne vloge bodo vrednotene na osnovi meril in kriterijev za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki so določeni v občinskem Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona.

Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku 14 dni po zaprtju javnega razpisa. O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik. Na podlagi ugotovitev iz zapisnika pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge. Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.

Direktor občinske uprave, na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, s sklepom odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku 30 dni od dneva popolnosti vloge.

Z upravičenci, ki jim bodo odobrena finančna sredstva, bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti. Sredstva javnega razpisa morajo biti porabljena do konca leta 2016.

9.      Informiranje zainteresiranih vlagateljev:

Informacije in dodatna pojasnila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Majda Ferenc, telefon 02/564 38 35, vsak delovni dan v času uradnih ur.
 

Številka: 610-1/2016-U106
Datum: 2. 3. 2016  

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.