JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 16. 3. 2016)

datum: 02.03.2016

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2015 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - I. DEL.doc
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - I. DEL.pdf
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - II. DEL (OBRAZCI).doc
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - II. DEL (OBRAZCI).pdf
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - III. DEL (PRAVILNIK s spremembo).pdf
Primer urnika vadbe.doc
Primer urnika vadbe.pdf

* * *

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03-ZOPA; v nadaljevanju Zakon) in 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 15 z dne 31. 12. 2005 in št. 32 z dne 1. 6. 2007), objavlja Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

 

JAVNI RAZPIS
za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2016
 

1.   Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. 

2.   Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu. 

3.   Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2016 iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona v naslednjih višinah: 

01 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE                                                51.126,00 EUR

0101 ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK                                         2.100,00 EUR

010101 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok                                        2.100,00 EUR

-          naučimo se plavati                                                                                   1.300,00 EUR

-          ciciban planinec                                                                                          300,00 EUR

-          programi redne vadbe                                                                                500,00 EUR

0102 ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK                                      39.826,00 EUR

010201 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok                                            6.726,00 EUR

-          naučimo se plavati                                                                                   2.200,00 EUR

-          drugi programi interesne vadbe šoloobveznih otrok                             999,00 EUR

-          šolska športna tekmovanja                                                                      3.527,00 EUR

010202 Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport            33.100,00 EUR

-          strokovni kader                                                                                       11.500,00 EUR

-          najem objektov                                                                                        16.000,00 EUR

-          materialne stroški programov                                                                 5.600,00 EUR

0103 ŠPORTNA VZGOJA MLADINE                                                                   9.200,00 EUR

010203 Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport          9.200,00 EUR

-          strokovni kader                                                                                         5.200,00 EUR

-          najem objektov                                                                                          4.000,00 EUR 

03 ŠPORTNA REKREACIJA                                                                                6.632,00 EUR

-          najem objektov                                                                                          6.632,00 EUR 

04 KAKOVOSTNI ŠPORT                                                                                     5.270,00 EUR

-          najem objektov                                                                                          5.270,00 EUR 

05 VRHUNSKI ŠPORT                                                                                          1.227,00 EUR

-          športni dodatek                                                                                         1.227,00 EUR 

07 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU                                     3.200,00 EUR

0701 ZAPOSLOVANJE, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN

SPOPOLNJEVANJE KADROV V ŠPORTU                                               3.200,00 EUR

-          usposabljanje strokovnih kadrov                                                           1.700,00 EUR

-          izpopolnjevanje strokovnih kadrov                                                        1.500,00 EUR 

08 DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ, ZAVODOV                                                41.033,00 EUR

0801 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV                                                       40.033,00 EUR

-          75 % delovanje društev kakovostnega športa                                     30.298,00 EUR

-          25 % delovanje društev rekreativnega športa                                       9.735,00 EUR

0802 DELOVANJE OBČINSKIH ZVEZ IN ZAVODOV                                        1.000,00 EUR

-          delovanje športnih zvez                                                                           1.000,00 EUR 

10 ŠPORTNI OBJEKTI                                                                                          5.800,00 EUR

1002 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV                  5.800,00 EUR

-          vzdrževanje športnih površin in objektov                                                                

19 DRUGO                                                                                                             8.612,00 EUR

1901 ŠPORTNE PRIREDITVE                                                                              3.512,00 EUR

1919 POSEBNI PROGRAMI                                                                                 5.100,00 EUR

        VSI PROGRAMI SKUPAJ                                                                        122.900,00 EUR 

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2016, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 15 z dne 31. 12. 2005 in št. 32 z dne 1. 6. 2007). 

4.   Prijava se posreduje na obrazcih iz Razpisne dokumentacije k javnemu razpisu za izbor in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2016. 

Višina predvidenih razpisanih sredstev, v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 za sofinanciranje zgoraj navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu znaša 122.900,00 EUR, in sicer na proračunski postavki 180562 – Sofinanciranje programov športnih društev.

5.   Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016. 

6.   Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno srede dne 16.03.2016. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali v delovnem času oddana v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v pisarni št. 25/I. Vloga mora biti predložena v zapečateni kuverti, kuverta pa mora biti na sprednji strani označena z napisom »Prijava na Razpis za šport 2016 – ne odpiraj«. Na kuverti mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano enostransko natiskano dokumentacijo in prilogami, v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vloge, ki bodo prejete po datumu zaključka razpisa, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 

7.   Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge predvidoma najkasneje pet dni po poteku roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. 

8.   Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona. 

9.   O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje 45 dni po roku, ki je določen za oddajo vlog. 

 

Datum: 02.03.2016                                                                                 ŽUPAN
Številka: 671-4/2016-U103                                                 OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Stanislav ROJKO, l.r.