10. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 2. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 04.02.2016

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/10-F1
Datum:   4. 2. 2016

 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 18. februarja 2016, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 9. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

6.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 (druga obravnava) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

7.      Sklep o odpisu dolga iz naslova neizterljivih najemnin za stanovanja v lasti Občine Gornja Radgona – obrazložitev Marija KAUČIČ, višja svetovalka v občinski upravi

8.      Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2016 – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi

9.      Poročilo o notranji reviziji v Občini Gornja Radgona za leto 2014 – obrazložitev dr. Tatjana FULDER, direktorica občinske uprave

10. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

11. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

                                                                                                                ŽUPAN
                                                                                           OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                         Stanislav ROJKO, l.r.KOMPLETNO GRADIVO za 10. redno sejo OS - 18. 2. 2016 (PDF) - 4. 2. 2016