JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2015 + RAZPISNI OBRAZEC (rok do 13. 8. 2015)

datum: 29.06.2015

kategorija: Razpis

Priponke:

JAVNI RAZPIS za podelitev priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2015 (PDF)

 

RAZPISNI OBRAZEC - POBUDA za priznanja Občine Gornja Radgona v letu 2015 (PDF)

RAZPISNI OBRAZEC - POBUDA za priznanja Občine Gornja Radgona v letu 2015 (DOC) 

SOGLASJE H KANDIDATURI (PDF)

SOGLASJE H KANDIDATURI (DOC)

* * *

Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68/2011) Komisija za priznanja, pohvale in nagrade Občine Gornja Radgona objavlja

J A V N I   R A Z P I S  

 za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2015   

1. VRSTE PRIZNANJ

Občina Gornja Radgona razpisuje naslednja priznanja občine Gornja Radgona za leto 2015:

nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka zlati grb občine srebrni grb občine bronasti grb občine listina občine

2. POGOJI ZA DODELITEV PRIZNANJ

Pogoji za dodelitev priznanj Občine Gornja Radgona so določeni v Odloku o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 68/2011).

Odločitev o podelitvi priznanj sprejme Občinski svet Občine Gornja Radgona na predlog Komisije za priznanja, pohvale in nagrade.

Posamezen kandidat lahko letno prejme samo eno priznanje občine za isti dosežek. Priznanje občine se posamezniku lahko ponovno dodeli po preteku najmanj petih let od podelitve prejšnjega priznanja občine. Predlagatelj zase ne more posredovati pobude za podelitev priznanja občine.

3. POGOJI ZA POBUDE IN PREDLOGE

Pobude za podelitev priznanj lahko posredujejo pravne osebe, društva in druge organizacije civilne družbe ter posamezni občani. Pobude morajo biti pisne in obrazložene ter podane v skladu z določili javnega razpisa.

Pobuda mora vsebovati:

-          podatke o predlagatelju pobude,

-          natančne podatke o predlaganem kandidatu,

-          utemeljitev in obrazložitev pobude s konkretno navedbo vrste priznanja,

-          morebitne druge dokumente, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi ter soglasje predlaganega kandidata,

-          druge priloge, ki jih zahteva razpis.

K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki pobudo podpirajo. Kandidata predlaganega za priznanje, ki ni podal soglasja, lahko Komisija pozove, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi za soglasje za uporabo osebnih podatkov. Kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.

Komisija lahko pobudo zavrne, če pobuda ni ustrezno ali dovolj ovrednotena ali utemeljena.

Prispele pobude za priznanja Občine Gornja Radgona lahko komisija po lastni presoji potrdi ali zavrne in ob soglasju predlagatelja prekvalificira.

4. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ 

I. Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka

Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli posamezniku za izjemne uspehe in dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik s profesionalnim ali ljubiteljskim kulturnim delovanjem, ustvarjalnostjo v književnosti, dramski umetnosti, glasbi in plesu, umetnosti, varovanju kulturne dediščine in za stvaritve, ki so pomemben prispevek v zakladnico kulture občine. Nagrada se podeli posamezniku za njegovo življenjsko delo kot izredno velik prispevek ali opravljen doktorat znanosti na področju kulture, izobraževanja ali na drugih področjih dela. Nagrado lahko prejme tudi posameznik iz drugih krajev, če se njegovo življenjsko delo nanaša neposredno na domačo občino.

II. Zlati grb občine

Zlati grb občine se podeljuje za življenjsko delo prejemnika oziroma za večletne uspehe, posebne zasluge in izjemne dosežke trajnega pomena za razvoj občine ter za večletne uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

III. Srebrni grb občine

Srebrni grb občine se podeljuje ob izjemnih dosežkih v 20-letnem obdobju, ki so pomembnega značaja pri razvoju občine, za izjemne dosežke, ki se odražajo na ugledu občine na določenem področju dela ter kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

IV. Bronasti grb občine

Bronasti grb občine se podeljuje za dosežene velike uspehe na določenem področju dela v zadnjem 10-letnem obdobju ter kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Posamezen grb se lahko podeli enkrat letno le enemu prejemniku. 

V. Listina občine

Listina občine se podeli za enkratno dejanje ob izredni požrtvovalnosti, hrabrosti in človekoljubnosti pri izjemnih dogodkih, za dosežke in uspehe na področju vzgoje in izobraževanja, kulture, znanosti, umetnosti, zdravstva in socialnega varstva, tehnike, ekologije ter varstva okolja, športa ter za dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do sočloveka. 

Za leto 2015 se lahko podelijo tri listine občine. 

5. OBRAZEC POBUDE ZA PODELITEV PRIZNANJ

Razpisni obrazec za pobude je dosegljiv na spletni strani Občine Gornja Radgona, lahko pa ga zainteresirani v roku razpisa prevzamejo v prostorih tajništva Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13.

Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo na tel. št.: 02 564 38 35, Majda Ferenc.

Pobudo za podelitev priznanja pošljite na razpisnem obrazcu s prilogami na naslov:

Občina Gornja Radgona, Komisija za priznanja, pohvale in nagrade, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona - do vključno 13. avgusta 2015 v zaprti ovojnici s pripisom:

»Ne odpiraj - za razpis - občinska priznanja«  in z navedenim naslovom pošiljatelja.

Številka: 094-1/2015-U106

Datum: 24. 6. 2015

KOMISIJA ZA PRIZNANJA,

POHVALE IN NAGRADE

Občine Gornja Radgona