Obvestilo o obveznem zatiranju Ameriškega Škržatka (Scaphoideus titanus) na območju Štajerske

datum: 12.07.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO (PDF)

Odločba o določitvi mej ogroženih območij za zlato trsno rumenico (PDF)

Sprememba odločbe o določitvi razmejenih območij zlate trsne rumenice (PDF)

Sklep o popravi spremembe odločbe o določitvi razmejenih območij zlate trsne rumenice (PDF)

* * *

OBVESTILO O OBVEZNEM ZATIRANJU
AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA (Scaphoideus titanus)
NA OBMOČJU ŠTAJERSKE


Fitosanitarna uprava RS je izdala novo odločbo razmejenih območij z pripadajočimi žarišči, na katerih se izvaja eradikacija zlate trsne rumenice.

Na podlagi tega se morajo izvajati posebni ukrepi iz Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 73/09, člen 11. - 15.) ter ukrepi iz Načrta ukrepov, ki predvidevajo obvezno uporabo insekticidov na razmejenem območju proti ameriškemu škržatku (Scaphoideus titanus). 

Štajerska Slovenija leži na ogroženem območju, kjer je obvezno zatiranje ameriškega škržatka, ki lahko razširi zlato listno rumenico v nekaj letih na cel vinograd. 

Za karantenski ukrep zatiranja amerišklega škržatka so v začetku julija učinkovita fitosanitarna sredstva (FFS): Actara 25W, Reldan 22EC (v odmerku 1,6 l/ha) in Decis 2,5 E ter v ekološki pridelavi sredstva na podlagi piretrina. Če se zatira grozdne sukače je primerno uporabiti Reldan 22E, ki hkrati zatira oba (za uporabo slednjega je potrebno voditi evidenco). Pri uporabi insekticidov je potrebno upoštevati varstvo čebel ter predpisan odmik od površinskih voda.

 

Več informacij  o zatiranju ameriškega škržatka in o rabi FFS lahko najdete na spletni strani Fitosanitarne uprave RS  www.furs.si – posebna obvestila ali se obrnete na KGZS, zavod Maribor, na oddelek za varstvo rastlin.