1. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 21. 9. 2010 (dnevni red in gradivo)

datum: 17.09.2010

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 1. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo potekala telefonsko v torek, 21. septembra 2010, med 8. in 10. uro.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-4/2006-OS/1-KS-F1
Datum:   17. 9. 2010 

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/2010), 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in zaradi potrebe po čimprejšnjem sprejemu predlagane odločitve, 

 

S K L I C U J E M

1. korespondenčno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo potekala telefonsko v torek, 21. septembra 2010, med 8. in 10. uro.

 

Za sejo je določena naslednja točka DNEVNEGA REDA:

 

1.    Sklep o dopolnitvi Načrta razvojnih programov Občine Gornja Radgona za leto 2010-2013 in potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za investicijo »Izgradnja nove plinske kotlovnice in nabavo dveh osebnih vozil za patronažno službo«

 

Gradivo je priloženo in objavljeno na spletni strani Občine Gornja Radgona. 

Članice in člani občinskega sveta boste odločali tako, da se ob telefonskem pozivu s strani tajništva občine v času poteka seje izjavite ali glasujete: »ZA«, »PROTI« ali »NE GLASUJEM«. 

Zaradi nujnosti sprejema predlagane odločitve vas prosimo za vaše sodelovanje. 

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Anton KAMPUŠ, l.r.