JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v občini Gornja Radgona v letu 2010 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 31.12.2009

kategorija: Razpis

Rok prijave na razpis je 15. 1. 2010 do 12.00 ure.

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03-ZOPA) in 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 15 z dne 31.12.2005 in št. 32 z dne 01.06.2007), objavlja Občina Gornja Radgona

 

JAVNI RAZPIS

za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog

letnega programa  športa v občini Gornja Radgona v letu 2010

 

1.    Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

 

2.    Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

 

3.    Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2010 iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona v naslednjih predvidenih višinah:

                                                                                                                                 

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok                                                                  2.500,00 EUR

-          interesna vadba predšolskih otrok 30-60 urni programi                                        1.600,00 EUR

-          Ciciban planinec                                                                                                      250,00 EUR

-          naučimo se plavati 10-urni program plavanja
za otroke v starosti 5 let, za prevoz                                                                          650,00 EUR

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok                                                                7.000,00 EUR

-          naučimo se plavati 10-urni program plavanja
za otroke v starosti 6 let, za prevoz in najem objekta                                            1.800,00 EUR

-          kritje stroškov udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih                            3.500,00 EUR

-          interesna vadba šoloobveznih otrok 40-80 urni programi                                      1.700,00 EUR

3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport              27.000,00 EUR

-          za strokovni kader                                                                                               14.300,00 EUR

-          za uporabo objekta                                                                                                8.400,00 EUR

-          za materialne stroške programov                                                                            4.300,00 EUR

 

KAKOVOSTNI ŠPORT                                                                                                  3.900,00 EUR

 

VRHUNSKI ŠPORT – športni dodatek                                                                          1.300,00 EUR

 

ŠPORTNA REKREACIJA                                                                                              6.000,00 EUR

 

VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN                                           3.600,00 EUR

 

POSEBNI PROGRAMI                                                                                                   4.243,00 EUR

 

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE                                                                   52.807,00 EUR

1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje kadrov v športu                                 4.600,00 EUR

-          usposabljanje strokovnih kadrov                                                                           3.000,00 EUR

-          spopolnjevanje strokovnih kadrov                                                                         1.600,00 EUR

 

2. Športne prireditve                                                                                                          4.000,00 EUR

 

3. Delovanje društev in občinske športne zveze                                                                44.207,00EUR

-          Delovanje društev                                                                                                43.207,00 EUR

             - 25 % za rekreativni šport                                                                            10.802,00 EUR

-          Delovanje športne zveze                                                                                        1.000,00 EUR

 

4.    Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2010, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 15 z dne 31. 12. 2005 in št. 32 z dne 1. 6. 2007).  

 

5.   Prijava se posreduje na obrazcih iz Razpisne dokumentacije k javnemu razpisu za izbor in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2010.

 

6.      Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010 in je na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu je 108.350,00 EUR, in sicer na proračunski postavki 180562 – Sofinanciranje programov športnih društev.

 

7.      Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.

 

8.      Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do najkasneje 15. januarja 2010. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (ga. Marija Holer, soba 20). Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Prijava na Razpis za šport 2010«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami, v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vloge, ki bodo prejete po datumu zaključka razpisa, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 

9.    Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge predvidoma 20. januarja 2010. Odpiranje vlog ne bo javno.

10.            Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: besedilo  javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ga. Marija Holer, soba 20. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.

11.            O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje 45 dni po roku, ki je določen za     oddajo vlog.

Številka: 671-3/2009-U103

Datum:28.12.2009

 

ŽUPAN

OBČINE GORNJA RADGONA

Anton KAMPUŠ, l.r.

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - KOMPLET.pdf

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - I. DEL.doc

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - II. DEL (OBRAZCI DOC).doc

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - III. DEL.doc