Obvestilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata občin Gornja Radgona in Apače

datum: 28.12.2009

kategorija: Sporočilo za javnost

Na območju občin Gornja Radgona in Apače je kot organ skupne občinske uprave, z dnem 1. 7. 2009 pričel delovati Medobčinski inšpektorat. Sedež organa je v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, v drugem nadstropju, pisarna številka 35.

Medobčinski inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom. Medobčinski inšpektorat je prekrškovni organ in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.

Na območju Občine Gornja Radgona nadzoruje izvajanje določb odlokov:

 • o občinskih cestah,
 • o ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona,
 • o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona,
 • o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za pešce in zelenih površin,
 • o plakatiranju v občini Gornja Radgona,
 • ter drugih odlokov, predpisov in zakonov, ki pooblaščajo inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.


Inšpektorji so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora skladno z zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva iz svojega delovnega področja imajo občinski inšpektorji pravico pregledati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva oziroma imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi torej državni inšpektorji.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi:
 • izdati odločbo o prekršku s predpisano globo,
 • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
 • odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.

Prve aktivnosti so namenjene kontroli stanja cest ter skrbi za urejeno in čisto okolje. Skladno z Odlokom o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih št. 54/09) je prepovedano začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na nje ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil. Zlasti je prepovedano:

 • odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine,
 • ovirati odtekanje vode s ceste,
 • puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače onesnaževati cesto,
 • orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo,
 • ter druga dejanja v skladu s 46. členom omenjenega odloka.

 Prav tako je v skladu s tem odlokom določen varovalni pas občinske ceste, v katerem je raba prostora omejena, in sicer z namenom, da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega organa občinske uprave. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestišča, ki ga sestavljajo vozišče, ločilni in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter bankine in naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu in je na vsaki strani občinske ceste širok:

 • pri lokalni cesti 8 m,
 • pri javni poti 6 m,
 • pri javni poti za kolesarje 3 m,
 • pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10 m in
 • pri mestni ali krajevni cesti 8 m.

Na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 22/99), so povzročitelji dolžni zbirati odpadke v zabojnikih ter jih prepustiti izvajalcu javne službe, to je za območje Občine Gornja Radgona podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. To pomeni, da morajo biti vsa gospodinjstva vključena v sistem odvoza komunalnih odpadkov in tudi morajo imeti embalažo za zbiranje odpadkov oz. zabojnik za smeti ter da je kurjenje komunalnih odpadkov strogo prepovedano. V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, ki se odlagajo v zabojnike za smeti, pa si morajo povzročitelji pri izvajalcu proti plačilu priskrbeti vrečke skladno s tem odlokom. Zbiranje odpadkov samo v vrečkah brez zabojnika za smeti po tem odloku je dovoljena le za upokojenska gospodinjstva in za gospodinjstva z 1 članom ter za povzročitelje, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti s specialnim vozilom za odstranjevanje odpadkov. Brez embalaže je dovoljeno prepuščati samo kosovne odpadke, ločene frakcije odpadkov pa povzročitelji prepuščajo na zbiralnicah ločenih frakcij oz. ločeno odlagajo v zabojnike na ekoloških otokih v skladu s programom izvajalca javne službe.

V Odloku o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za pešce in zelenih površin (Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 22/99) je zlasti določeno,  da je na pločnikih, parkih, športnih igriščih in drugih podobnih javnih površinah prepovedano odmetavati papir oz. odlagati druge smeti, zlivati odpadne vode in tekoče odpadke, voziti, parkirati ali prati motorna in druga vozila ter druga dejanja v skladu s tem odlokom.

 

Prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge je mogoče dati neposredno na naslov Medobčinskega inšpektorata (Gornja Radgona, Partizanska cesta 13), na e-pošto ,  lahko pa tudi po telefonu na telefonsko številko 02 564 38 37, v primeru odsotnosti inšpektorja zaradi dela na terenu pa na tel. št. 031 379 141.

Inšpektor mora obravnavati vse vloge, tudi anonimne prijave in varovati tajnost vlagatelja.

Fizična oseba, ki poda lažno prijavo, se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje z globo v višini 500 eurov.

Delovni čas medobčinskega inšpektorata je v ponedeljek, torek in četrtek med 7.00 in 15.00 uro, v sredo med 07.00 in 17.00 uro ter v petek med 07.00 in 13.00 uro.

Uradne ure v pisarni v prostorih Občine Gornja Radgona so vsak ponedeljek med 8.00 in 10.00 uro ter vsako sredo med 14.00 in 16.00 uro, v prostorih Občine Apače pa vsak petek med 8.00 in 10.00 uro.

 

več informacij o medobčinskem inšpektoratu