Sklepi 22. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 11. 2009

datum: 01.12.2009

kategorija: Sklepi občinskega sveta

 

Dnevni red in sprejeti sklepi 22. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 26. 11. 2009, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje občinskega sveta

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 28. 9. 2009 v predloženi vsebini.

 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama

 

6.      Odlok o občinskih cestah v občini Gornja Radgona (druga obravnava)  

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona – druga obravnava.

 

7.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 (skrajšani postopek)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 – skrajšani postopek, z vsemi prilogami.

 

8.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010 (prva obravnava)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010 – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni. Mnenja in predlogi delovnih teles občinskega sveta ter podane pripombe posameznikov se naj v čim večji meri upoštevajo pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo.

 

9.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate (skrajšani postopek)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate (skrajšani postopek).

 

10.  Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci, na območju občine Gornja Radgona ter spremembe in dopolnitve prostorskih aktov (skrajšani postopek)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci, na območju občine Gornja Radgona ter spremembe in dopolnitve prostorskih aktov – skrajšani postopek.

 

11.  Sklep o prodajni ceni odvajanja in čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter o višini obračunanega stroška omrežnine

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sklepa o prodajni ceni odvajanja in čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter o višini obračunanega stroška omrežnine.

 

12. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Občine Gornja Radgona v letu 2008

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Občine Gornja Radgona v letu 2008.

 

13.  Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2008

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2008.

 

14.  Program nakupov za leto 2009, ki zajema nakup nepremičnine parc. št. 649, k.o. Gornja Radgona

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema program nakupov za leto 2009, ki zajema nakup nepremičnine parc. št. 649, k.o. Gornja Radgona. Kupljena nepremičnina parc. št. 649, k.o. Gornja Radgona predstavlja vložek Občine Gornja Radgona za izgradnjo zunanjih javnih parkirnih prostorov, ki bodo dostopni 24 ur na dan.

 

15.  Sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona ter o prenehanju članstva članu v Odboru za kmetijstvo in turizem, v Odboru za mednarodno sodelovanje in v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

SKLEP:

1.      Cvetku MAUČECU, članu Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, izvoljenemu na listi Stranke mladih Slovenije v 3. volilni enoti, na podlagi podane pisne odstopne izjave z dne 5. 10. 2009 preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 26. 11. 2009.

2.      Z dnem prenehanja mandata članstva občinskega sveta, prenehajo Cvetku MAUČECU tudi funkcije članstva v Odboru za kmetijstvo in turizem, članstva v Odboru za mednarodno sodelovanje in članstva v svetu javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona.

3.      Zoper ugotovitev občinskega sveta iz 1. točke tega sklepa lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na Upravno sodišče.

 

16.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta