JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: OBČINSKI REDAR v Medobčinskem inšpektoratu občin Gornja Radgona in Apače

datum: 27.11.2009

kategorija: Razpis

 

Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, za Medobčinski inšpektorat občin Gornja Radgona in Apače, na podlagi 56. člena in v skladu s 1. odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: 

OBČINSKI REDAR
v Medobčinskem inšpektoratu 
 

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu občinski redar III, občinski redar II in občinski redar I.

Poleg pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

-       najmanj srednja splošna ali strokovna izobrazba;

-       najmanj  6 mesecev delovnih izkušenj;

-       aktivno znanje uradnega jezika;

-       državljanstvo Republike Slovenije;

 -       opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;

-       preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;

-       preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja;

-       vozniški izpit B kategorije;

-       zaželjena je osnovna raven znanja nemškega jezik;

-       poznavanje upravnega poslovanja;

-       poznavanje dela z računalnikom;

-       ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-       zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. 

V skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv ali preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in za opravljanje nalog občinskega redarstva ter za uporabo pooblastil občinskega redarja, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeno usposabljanje ali preizkus opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. 

Dokler izbrani kandidat ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za pridobitev naziva občinski redar ter strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za V. stopnjo izobrazbe, opravlja delo na tem delovnem mestu kot občinski redar – pripravnik. 

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave. 

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so :

-       opravljanje nalog iz pristojnosti in delovnega področja občinskega redarstva v skladu z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo in v skladu z, na podlagi zakona izdanimi, občinskimi predpisi;

-       izvajanje pooblastil, ki jih določa zakon, ki ureja občinsko redarstvo;

-       vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;

-       opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih;

-       vodenje postopka in izdaja plačilnega naloga na kraju prekrška;

-       druge naloge s področja občinskega redarstva.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.      izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe  ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2.      opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;

3.      izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidati opravljal izpit in leto opravljanja izpita;

4.      izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije;

5.      izjavo kandidata, da:

-       je državljan Republike Slovenije,

-       ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-       zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

6.      izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Gornja Radgona,  pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu redar medobčinskega inšpektorata opravljal v nazivu občinski redar III z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar II in občinski redar I. Z izbranim kandidatom  bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Medobčinskega inšpektorata v prostorih Občine Gornja Radgona na Partizanski 13 v Gornji Radgoni in na terenu na območju Občine Gornja Radgona in Občine Apače. 

Kandidat vloži prijavo  v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo » za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto občinski redar III« na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona in Občine Apače. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po končanem postopku izbire. 

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Darji Močnik na telefonski številki 02/564-38-18. 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka zadeve: 110-206/2009-U102
V Gornji Radgoni, 26. 11. 2009 

                                                                                     ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Anton KAMPUŠ, l.r.