JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gornja Radgona

datum: 26.09.2008

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01) ter Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, naslednjeJ A V N O Z B I R A N J E P O N U D Bza prodajo nepremičnin I. Predmet prodaje:1. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (pri trgovini Marjanca na Tratah) v izmeri 4721 m2 na parc. št. 782/1, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 391.371,00 EUR.2. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na Tratah) v izmeri 848 m2 na parc. št. 219/26, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 55.544,00 EUR.3. Stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (del asfaltiranega parkirišča pred trgovino Hura na Panonski ulici) v izmeri 321 m2 na parc. št. 358, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 20.108,00 EUR.4. Poslovno-stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri 318 m2 s pripadajočim dvoriščem v velikosti 186 m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 52.105,00 EUR. Poslovno-stanovanjskega objekta ni možno porušiti, ampak je dovoljena le rekonstrukcija in prenova objekta pod pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.5. Poslovno-stanovanjska stavba na Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritličju in stanovanje v nadstropju) v velikosti 111,48 m2 na parc. št. 718/1, k.o. Gornja Radgona (solastniški delež občine 43/68) s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2 na parc. št. 718/2, k.o. Gornja Radgona (solastniški delež občine 130/144), vse skupaj delež občine za izhodiščno ceno 38.743,17 EUR.6. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (med nasipom in makadamsko cesto pri betonarni Tivadar) v izmeri 1070 m2 na parc. št. 166/2, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 21.400,00 EUR. 7. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 717 m2 na parc. št. 1137/24 in v izmeri 34 m2 na parc. št. 1139/6, obe k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeni, obe za izhodiščno ceno 13.082,42 EUR.8. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 734 m2 na parc. št. 1137/25, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 12.786,28 EUR. 9. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 857 m2 na parc. št. 1137/27 in v izmeri 99 m2 na parc. št. 1137/28, obe k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeni, obe za izhodiščno ceno 16.653,52 EUR.10. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 804 m2 na parc. št. 1137/29, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 14.005,68 EUR.11. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v podaljšku Ulice Marije Rožman in Kajuhove ulice) v izmeri 879 m2 na parc. št. 1139/8, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 15.312,18 EUR.12. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (na Simoničevem bregu) v izmeri 554 m2 na parc. št. 585/5, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 9.805,80 EUR.13. Stanovanje št. 1 v poslovno-stanovanjski stavbi na Panonski 2 v Gornji Radgoni v velikosti 56,20 m2, na parc. št. 728/6, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 29.570,00 EUR.14. Stanovanje št. 2 v poslovno-stanovanjski stavbi na Panonski 2 v Gornji Radgoni v velikosti 36,68 m2, na parc. št. 728/6, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 20.902,00 EUR.15. Stanovanje št. 7 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 15 v Gornji Radgoni v velikosti 62,80 m2, na parc. št. 230/18, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 69.582,00 EUR.16. Stanovanje št. 6 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 19 v Gornji Radgoni v velikosti 85,50 m2, na parc. št. 230/18, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 83.448,00 EUR.17. Stanovanje št. 208 v večstanovanjski stavbi na Panonski 5 v Gornji Radgoni v velikosti 56,86 m2, na parc. št. 365, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 26.380,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravico.18. Stanovanje št. 210 v večstanovanjski stavbi na Panonski 5 v Gornji Radgoni v velikosti 42,34 m2, na parc. št. 365, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 20.050,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravico.19. Stanovanje št. 220 v večstanovanjski stavbi na Panonski 5 v Gornji Radgoni v velikosti 58,84 m2, na parc. št. 365, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 26.300,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravico.20. Stanovanje št. 207 v večstanovanjski stavbi na Panonski 5 v Gornji Radgoni v velikosti 57,88 m2, na parc. št. 365, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 26.854,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravico.21. Stanovanje št. 1 v poslovno-stanovanjski stavbi na Partizanski 43b v Gornji Radgoni v velikosti 63,42 m2, na parc. št. 775, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 40.000,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravico.22. Stanovanje št. 1 v večstanovanjski stavbi na Mladinski 1 v Gornji Radgoni v velikosti 38,10 m2, na parc. št. 219/21, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 22.940,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravico.23. Stanovanje št. 509 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 11 v Gornji Radgoni v velikosti 84,84 m2, na parc. št. 186/2, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 51.000,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravico.24. Stanovanje št. 510 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 11 v Gornji Radgoni v velikosti 60,25 m2, na parc. št. 186/2, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 36.400,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravico.25. Stanovanje št. 1 v večstanovanjski stavbi Črešnjevci 100 v Črešnjevcih v velikosti 50,81 m2, na parc. št. 238/3, k.o. Črešnjevci, za izhodiščno ceno 24.500,00 EUR. Stanovanje trenutno uporablja najemnik, ki ima na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravico.

Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa davka na promet nepremičnin ali DDV, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.

Na zemljiščih, oz. na nepremičninah pod zap. št. od 7. do 12. je možna gradnja individualnih stanovanjskih hiš, medtem ko je na zemljiščih pod zap. št. 1. in 2. možna gradnja objektov v skladu z določili in pogoji Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate". Stanovanja pod zap. št. 13. do 16. so nezasedena, oz. prazna. Stanovanja pod zap. št. 17. do 25. so zasedena, trenutni najemniki pa imajo na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 54/08) predkupno pravico.

II. Pogoji razpisa:1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
- da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno,
- da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
- da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,
- izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.

2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno.

3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 13. 10. 2008 na naslov:OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: "JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN – PONUDBA ZA ODKUP – NE ODPIRAJ"4. Ponudbi je treba priložiti:
- potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe
- potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izhodiščne cene

Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika.

Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona.

5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.

7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu "videno – kupljeno".

9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.

10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.


Vse podrobnejše informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki na tel. št. 02/564-38-38, 031/704-653 - kontaktna oseba g. Andrej SUBAŠIČ. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.