Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC II ZA REALIZACIJO RAZVOJNIH PROJEKTOV v Občinski upravi Občine Gornja Radgona

datum: 12.09.2008

kategorija: Razpis

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 110-2/2008-3 -101/DM
Datum: 9. 9. 2008

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št 63/07, 65/08 in 69/08) Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona objavlja: javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC II ZA REALIZACIJO RAZVOJNIH PROJEKTOV v Občinski upravi Občine Gornja RadgonaKandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- Univerzitetna izobrazba pravne ali gradbene smeri;
- najmanj 5 leta delovnih izkušenj;
- opravljen državni izpit iz javne uprave;
- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
- znanje uradnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovni razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje prostega delovnega mesta:
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih
zahtevnih gradiv
- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih
- vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov
- priprava načrta razvojnih projektov
- spremljanje izvajanja načrta razvojnih projektov
- vodenje pomembnejših investicij iz načrta razvojnih programov
- izvajanje strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog za gospodarske javne
službe za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidati opravljal izpit in leto opravljanja izpita;
4. izjavo kandidata, da:
- je državljan republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Gornja Radgona pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec II " na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem postopku.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel. 02/564-38-18 (Darja Močnik).


OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Anton KAMPUŠ, l.r.