Obvestilo staršem, ki bodo svoje otroke vključili v vrtec med šolskim letom

datum: 11.05.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Spoštovani starši!

Po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 44/1996, 39/1997 Odl.US, 1/1998, 84/1998, 44/2000 Odl.US, 102/2000, 92/2002, 120/2003), imate možnost uveljavljanja znižanja plačila na podlagi vložene vloge pri pristojnem občinskem organu.Pri izpolnjevanju le-te upoštevajte naslednja navodila:- Vlogo za znižano plačilo vrtca lahko oddate vsi starši, ki imate stalno prebivališče v občini Gornja Radgona in želite za otroka uveljavljati znižano plačilo vrtca.
- Starši, ki nimate stalnega prebivališča v občini Gornja Radgona, oddate vlogo v občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče.
- Za otroke, katerih starši ste tujci, lahko oddate vlogo za znižano plačilo vrtca, če ima vsaj eden izmed staršev začasno prebivališče v občini Gornja Radgona in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
- Tistim staršem, ki znižanja ne boste uveljavljali, bo vrtec v času vključenosti otroka v vrtec izstavljal račune v višini polnega plačila, ki znaša 80% od cene programa, v katerega je vključen otrok.
- Za otroke, ki se vključijo v vrtec med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši oddajo vlogo najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo.
- V primeru, da zamudite rok za oddajo vloge, se znižano plačilo uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko ste oddali vlogo.
-Če vloga za uveljavljanje znižanega plačila ni popolna, pristojni občinski organ vlagatelja opozori na pomanjkljivosti in mu določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v tem roku ni dopolnjena, se šteje, da vloga za znižano plačilo ni bila oddana in vam vrtec zaračuna polno plačilo. Popolna vloga mora vsebovati:Podatke o zaposlitvi staršev in opravljanju zasebne dejavnosti:
o potrditev zaposlitve v letu 2004 (potrditev delodajalca);
o odločbo o odmeri dohodnine za leto 2004 (original oz. fotokopijo) ali pooblastilo pristojnemu organu za pridobitev le-te;
o odločbo o davku iz dejavnosti za leto 2004 (samostojni podjetniki) ali pooblastilo pristojnemu organu za pridobitev le-te;
o potrdilo o plačanih prispevkih za socialno varnost iz državnega proračuna za leto 2004 (samostojni ustvarjalci na področju kulture);
o potrdilo delodajalca o bruto plači za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge (če v letu 2004 niste bili oz. niste bili celo leto zaposleni, sedaj pa ste);
o potrdilo zavoda za zaposlovanje oz. fotokopijo delavske knjižice, s katerim izkažete status brezposelne osebe (če sedaj niste zaposleni);
o potrdilo o prejemanju oziroma plačevanju preživnine, v kolikor le te ne prejemate, napisano izjavo o neprejemanju preživnine;
o potrdilo o prejetih bruto pokojninah v letu 2004;
o letno obvestilo davčne uprave o višini katastrskega dohodka v letu 2004 (kmetje);
o za polnoletne družinske člane, ki nimajo dohodkov, vlagatelj priloži ustrezni dokument o njihovem statusu;
o za polnoletne družinske člane, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine v RS, vlagatelj priloži vlogi drugo ustrezno potrdilo izplačevalca o dohodkih in prejemkih v letu 2004;
o izjavo o premoženju družinskih članov.

Starši, ki prejemate denarno socialno pomoč, ste plačila vrtca oproščeni (za čas prejemanja pomoči), če vlogi za znižano plačilo vrtca priložite odločbo pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči.

Uveljavitev znižanega plačila se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v 8 plačilnih razredov, upoštevajoč vrednost premoženja in bruto mesečnega dohodka na družinskega člana, kot to določa Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Vloge je možno oddati na Oddelku za družbene dejavnosti občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, soba 20 ali 28. Popolne vloge je možno priporočeno poslati tudi po pošti. Prosimo, da na vlogo napišete telefonsko številko na kateri ste dosegljivi, da vas lahko pokličemo v primeru morebitnih nejasnosti ali potrebnih dopolnitev.

Vloge (Obr. 1,82) z navodili za izpolnjevanje je mogoče dobiti v knjigarni ali pa si s klikom na ikono na dnu tega dokumenta, sami natisnete vlogo. Prosimo, da navodila natančno preberete in oddate popolne vloge.Vloge oddajte pravočasno in v uradnih dnevih, to je:ob ponedeljkih: od 7.00 do 15. ure,ob sredah: od 7.00 do 17. ure inob petkih: od 7.00 do 13. ure.Ob torkih in četrtkih ni uradnih ur. Za dodatna pojasnila se lahko oglasite na Oddelku za družbene dejavnosti, oziroma pokličete na telefonsko številko 02/564-38-17 (Vladimir Mauko).

S klikom na spodnjo priponko si lahko odprete vlogo v PDF obliki in natisnete:
Vloga za znižano plačilo vrtca (PDF)