Sklepi 5. redne seje Občinskega sveta

datum: 16.05.2003

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 4. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2002 z vsemi bilancami.


6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 (druga obravnava)
SKLEP:
1. Občinski svet sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za
leto 2003 – druga obravnava.
2. Občinski svet sprejema Plan dela režijskega obrata za leto 2003.
3. Občinski svet sprejema Plan vzdrževanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in
poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Gornja Radgona za leto 2003.
4. Občinski svet sprejema Program športa za leto 2003 v občini Gornja Radgona.
5. Občinski svet sprejema spremembe in dopolnitve Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2002/2003, sestavljen iz 40 postavk, v ocenjeni vrednosti
47,2 mio SIT.
6. Občinski svet sprejema Načrt delovnih mest občinske uprave za leto 2003.
7. Občinski svet sprejema Načrt nabave osnovnih sredstev občinske uprave.

7. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o območju zakonite predkupne pravice Občine Gornja Radgona - skrajšani postopek.


8. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona v prvi obravnavi in ga posreduje v 30 dnevno obravnavo.

9. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona – prva obravnava.

10. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona za leto 2002
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Gornja Radgona, po stanju na dan 31.12.2002.

11. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona.

12. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
SKLEP:
1. Na podlagi zahtevkov in poročil so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne kampanje za občinski svet oziroma kandidati za župana v skupnem znesku 795.480,00 SIT in sicer:
Z.št Stranka oz. lista Znesek1. Združena lista socialnih demokratov - ZLSD 269.680,00
2. Lista za vas in za nas – Lista Vodenik 215.640,00
3. Liberalna demokracija Slovenije - LDS 92.640,00
4. Socialdemokratska stranka Slovenije - SDS 82.220,00
5. Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka – N.Si 36.480,00
6. Slovenska ljudska stranka - SLS 27.300,00
7. Lista "za boljši jutri" 26.820,00
8. Demok. stranka upoko. Slovenije - DESUS 26.460,00
9. Za gospodarski napredek občine – Lista Petek 18.240,00
2. Sredstva iz 1. točke tega sklepa se nakažejo iz proračuna na transakcijski račun organizatorja volilne kampanje.

13. Sklep o odkupu nepremičnin od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
SKLEP:
1. Občina Gornja Radgona odkupi od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije nepremičnine – kmetijska zemljišča, v skladu z izvajanjem programa TRC Konjišče kakor sledi:- parc.št. 412/1, neplodno, v izmeri 52 23 m2,
- parc.št. 412/6, gozd 4, v izmeri 20 57 m2,
vpisani pri vložni številki 69,
- parc.št. 412/4, neplodno, v izmeri 67 60 m2,
- parc.št. 412/5, gozd 4, v izmeri 18 00 m2,
vpisani pri vložni številki 155,
- parc.št. 416/1, neplodno, v izmeri 1 19 62 m2,vpisana pri vložni številki 403,
- parc.št. 416/2, gozd 4, v izmeri 15 00 m2,
vpisana pri vložni številki 350, vse k.o. Konjišče
v skupnem znesku 1.279.220,00 SIT. Davke in druge stroške plača kupec.
2. Sredstva za nakup nepremičnin so zagotovljena v proračunu za leto 2003, postavka 04.22.410218 – TRC Zg. Konjišče.

14. Mnenje k izvajanju investicije modernizacije občinske ceste Ivanjševci – Dobrava
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k izvajanju investicije:
- modernizacija občinske ceste Ivanjševci - Dobrava ( LC 104081 )
za katero se vloži vloga za dodelitev sredstev na podlagi javnega razpisa.

15. Mnenje k izvajanju investicije izgradnje vodovoda Gornja Radgona – Norički Vrh – Črešnjevci - Police
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k izvajanju investicije:
- izgradnja vodovoda Gornja Radgona - Norički vrh - Črešnjevci - Police
za katero se vloži vloga za dodelitev sredstev na podlagi javnega razpisa.

16. Sklep o prodaji solastniškega deleža poslovnih prostorov na Vrtni ulici 22
SKLEP:
1. Odproda se 1/4 solastniškega deleža podstrešnih prostorov v večstanovanjski hiši, ki stoji na parc. št. 241, pripisana pri vl. št. 495, k.o. Gornja Radgona, v izmeri 57,71 m2, kupcu SUN INTELEKTUALNE STORITVE ERLIH, Zlatko, s.p. iz Gornje Radgone, za znesek 397.486,00 SIT.
2. Davki in drugi stroški bremenijo kupca.

17. Sklep o zamenjavi in odprodaji nepremičnine
SKLEP:
1. Zamenja se nepremičnina parc. št. 369/9 dvorišče v izmeri 63 m2 in pašnik 3 v izmeri 43 m2, pripisana k vložni št. 495 k.o. Gornja Radgona, katere lastnik je Občina Gornja Radgona, z nepremičnino parc. št. 369/8 dvorišče v izmeri 106 m2, pripisana k vložni št. 716 k.o. Gornja Radgona, katere lastnik je Borak, d.o.o., Panonska 1, Gornja Radgona. Nepremičnini parc št. 369/9 in parc. št. 369/8 sta enakovredni. Zemljišče parc. Št. 369/8 se kategorizira kot občinska javna cesta.
2. Odproda se nepremičnina parc. št. 369/10 dvorišče v izmeri 200 m2 in pašnik 3 v izmeri 30 m2 pripisana k vložni št. 495, k.o. Gornja Radgona, kupcu Borak d.o.o. Panonska 1, Gornja Radgona, za znesek 909.650,00 SIT.
3. Davki in drugi stroški bremenijo kupca.
4. S tem sklepom se nadomesti sklep št. 032-01-06/2002 z dne 24.09.2002.

18. Soglasje za izplačilo enkratne letne nagrade direktorici javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje za izplačilo enkratne letne nagrade direktorici javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2002 v višini ene mesečne plače direktorice.

19. Soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje za izplačilo sredstev za povečano delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2003 do višine 10%.
2. Izplačila za delovno uspešnost se izplačujejo akontativno in po ugotovitvi rezultatov poslovanja za leto 2003 ne smejo povzročiti izgube.

20. Sklep o imenovanju člana v Svet Centra za socialno delo Gornja Radgona
SKLEP:
Za člana Sveta Centra za socialno delo Gornja Radgona se imenuje:
- Norma BALE, 
************************** 

21. Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k imenovanju Marije Kuzma, ************, za direktorico Zdravstvenega doma Gornja Radgona.

22. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

23. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama