SKLEP o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod DV 2×110 kV Lenart–Radenci

datum: 16.11.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

PRIPONKA:Povzetek za javnost - DV Lenart - Radenci (PDF)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in četrtega odstavka 45. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03 - ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejmeS K L E Po javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod DV 2×110 kV Lenart–RadenciI.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod DV 2×110 kV Lenart–Radenci, ki ga je pod številko naloge 572/2001, novembra 2005 izdelal ZUM d.o.o., Maribor (v nadaljnjem besedilu: predlog državnega lokacijskega načrta);
2. povzetka za javnost;
3. poročila o vplivih na okolje, ki ga je pod številko projekta 258-PVO/2004, maja 2005 izdelal Urbis d.o.o., Maribor, ter
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve državnega lokacijskega načrta.II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 23. novembra 2005 do 23. decembra 2005 javno razgrnjeno:
- na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana in
- v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah,
-v prostorih Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, Cerkvenjak,
- v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona ter
- v prostorih Občine Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci.

Izvleček predloga državnega lokacijskega načrta ter povzetek za javnost bosta v terminu iz prejšnjega odstavka javno razgrnjena tudi v:
- Krajevni skupnosti Sveta Trojica, v sejni sobi Krajevne skupnosti Sveta Trojica, Mariborska cesta 1, Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
- Krajevni skupnosti Črešnjevci - Zbigovci, v Vili Hold, Črešnjevci 34, Gornja Radgona in
- Krajevni skupnosti Spodnji Ivanjci, v prostorih Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci, Spodnji Ivanjci 6, Spodnji Ivanjci.

Javne obravnave bodo potekale:
- dne 1. decembra 2005 s pričetkom ob 16:30 uri v prostorih gasilskega doma Šratovci, Šratovci 34, Radenci,
- dne 6. decembra 2005 s pričetkom ob 16:30 uri v prostorih Kulturnega doma Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, Cerkvenjak,
- dne 6. decembra 2005 s pričetkom ob 19. uri v sejni sobi Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah ter
- dne 7. decembra 2005 s pričetkom ob 16:30 uri v prostorih gasilskega doma PGD Spodnji Ivanjci, Spodnji Ivanjci 17, Spodnji Ivanjci.

III.Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko do 23. decembra 2005 poda pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na sami javni obravnavi, ali se jih posreduje na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriko "zadeva" navede ključne besede "DV Lenart–Radenci".

O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega načrta.IV.Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (www.gov.si/upr) ter na krajevno običajen način v časopisih Pomurski vestnik in Prepih, na radiu Slovenske gorice in na spletnih straneh posameznih občin (www.lenart.si, www.cerkvenjak.si, www.gor-radgona.si, www.radenci.si ).


Št. 350-09-8/2005-VC
Ljubljana, dne 7. novembra 2005.
EVA: 2005-2511-0258Janez PODOBNIK, l.r.M I N I S T E Rza okolje in prostor