10. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve (16.06.2004)

datum: 14.06.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 9. seje, z dne 25.05.2004
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Pregled terjatev do kupcev po stanju 31.12.2003
5. RaznoPredsednik Odbora za proračun,
finance in premoženjske zadeve
Andrej RITLOP,l.r.