JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2007 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA

datum: 26.11.2007

kategorija: Razpis

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si


Na podlagi 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1) in Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 32, z dne 1.6.2007) in Pravilnika o dodeljevanju državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za programsko obdobje 2007-2013 (uradno glasilo Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 36/07 – UPB1), objavljamRAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2007I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoč v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/06 in uredbo komisije (ES) št. 1198/06:II. VIŠINA SREDSTEVSredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2007 v okvirni višini 9.000 EUR in se razpisujejo za naslednje ukrepe:Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku)
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(9. čl. pravilnika) višina sredstev 1.400 EUR
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(11. čl. pravilnika) višina sredstev 5.100 EUR
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
(13. čl. pravilnika) višina sredstev 2. 500 EUR

Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu občine Gornja Radgona za leto 2007. III. SPLOŠNA DOLOČILAZa vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani občine Gornja Radgona.Splošna določila - pogoji za upravičence:1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
4. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
5. Upravičenec, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstva že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
7. Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
8. Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
9. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
10. Upravičenci so mikropodjetja, kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na področju občine Gornja Radgona, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu najmanj 1 ha primerljivih površin (GERK), ki ležijo na območju občine Gornja Radgona.
Vloge bodo obravnavane na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa.IV. UKREPI IN UPRAVIČENCI 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjoNajvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

Bruto intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov naložb,
- kritje stroškov obresti kreditov,
- najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem mikropodjetja, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je vpisano v register kmetijskih gospodarstev.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.

1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji,
- stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov,
- stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča oziroma ne stanovanjski objekti),
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
- stroški opreme, vključno z računalniškimi programi,
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
- stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak ali vinograd), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala,
- stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezno dovoljenje / projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
- predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč,
- kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,

1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta / projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
- načrt postavitve pašnika,
- predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
-dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.

1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
- stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del.
Pogoji za pridobitev:
- program agromelioracije oz ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
- predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premijUpravičeni stroški:
- sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere pojmovane kot naravne nesreče.
Bruto intenzivnost pomoči:
- skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije.
- višina sofinanciranja zavarovalne premije s strani države je 40%, tako da je delež Občine Gornja Radgona za zavarovance 10%.
Upravičenci do pomoči:
- fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev. V primeru zavarovanja rastlinske proizvodnje je pogoj tudi last oziroma zakup kmetijskega zemljišča, ki leži na območju občine in ima sklenjeno zavarovalno polico z izbrano zavarovalnico s področja opravičenih stroškov,
- zavarovalnica, ki v imenu upravičenca iz zgornje alineje uveljavlja s strani občine sofinancirani del premije.
Pogoji za pridobitev:
- veljavna zavarovalna polica med nosilcem kmetijskega gospodarstva in zavarovalnico,
-sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju med Občino in zavarovalnico v skladu z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij,
- zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega deleža zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev.3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorjuV okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
6.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu
6.2. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe,
6.3. na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
Upravičeni stroški:
- stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
- stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe,
- stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih (stroški udeležbe, potni stroški za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini.
Bruto intenzivnost pomoči :
- pomoč se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
- fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti po pravilniku, so za to ustrezno registrirani in ki za izvedeno tehnično podporo uveljavljajo sredstva pri Občini.
Pogoji za pridobitev:,
- upravičenci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju Občine, članstvo v kmetijskih organizacijah, ki imajo sedež v Občini, upravičenci na območju Občine, na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
- sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju oz. subvencioniranju storitve tehnične podpore med Občino in izvajalcem tehnične podpore,
- zahtevek izvajalca tehnične podpore za plačilo sofinanciranega deleža s strani Občine in seznam upravičencev.V. NAČIN PRIJAVE, KRAJ IN ČAS ZA ODDAJO VLOGRazpis je odprt vključno do petka, 7.12.2007, do 12. ureVlogo – prijavne obrazce z vso zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom:

"NE ODPIRAJ- VLOGA: RAZPIS KMETIJSTVO – SKUPINSKE IZJEME"

dostaviti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo pravočasno prispele do navedenega datuma razpisa. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa. Komisija bo odpirala in obravnavala vloge prispele do 7.12.2007, do 12. ure. Odpiranje vlog ni javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele prepozno ali po objavi zaprtja razpisa se zavržejo.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom se uredijo s pogodbo.
O končnem izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 14.12.2007.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
- vsak delovnik v času uradnih ur na občini Gornja Radgona, Partizanska13, 9250 Gornja Radgona, pri Majdi Ferenc ali Simoni Petek,
- na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si,
- na spletni strani PORA-e: www.pora-gr.si.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti pri Majdi Ferenc vsak delovnik na telefon št. 02/564 38 31 ali na el. naslovu darja.remsko@gor-radgona.si


Številka: 330-5/2007-202
Datum: 26.11.2007


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.PRIPONKE (Razpisna dokumentacija v DOC in PDF obliki):RAZPISNA DOKUMENTACIJA - razpis za dodelitev državnih pomoči - skupinske izjeme - za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - razpis za dodelitev državnih pomoči - skupinske izjeme - za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona (PDF)