Predstavitev županaStanislav Rojko, župan Občine Gornja Radgona

Rojen 03. 06. 1961 v Mariboru. Negova je kraj kjer je preživljal otroštvo in mladost in kjer stanuje še danes. Je poročen in oče dveh otrok.

Osnovno šolo je obiskoval in zaključil v Negovi, leta 1980 je uspešno zaključil maturo na Srednji lesarski šoli v Postojni. Po končani srednji šoli se je zaposlil v gozdarstvu in se ob delu lotil študija. Leta 1992 je končal Višjo gozdarsko šolo v Ljubljani. Dve leti kasneje se je zaposlil kot vodja enote Zavoda za gozdove Republike Slovenije, območna enota Murska Sobota, krajevna enota Radenci s sedežem v Gornji Radgoni. Od leta 2011 je zaposlen na Gozdarstvu Gornja Radgona na delovnem mestu direktorja podjetja.

Vsa leta je sodeloval v različnih društvih in organizacijah ter pri številnih projektih.

Funkcijo župana je nastopil 6. 11. 2014 in jo opravlja nepoklicno. * * *

DELO IN NALOGE ŽUPANA

Župan kot organ občine predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan:

– sklicuje in vodi seje občinskega sveta

– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,

– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in statut občine.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

 

nazaj na prejšnjo stran | natisni

Oblikovanje in produkcija: Arctur d.o.o


temperatura °C
smer vetra
hitrost m/s

vode