Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov (PDF)

 

* * *

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Kršitelji cestnoprometnh predpisov zaradi prekoračitve omejitve hitrosti

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN GORNJA RADGONA, APAČE IN SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, PARTIZANSKA CESTA 13, 9250 GORNJA RADGONA
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO):

Mag. Aleš POTOČNIK, medobčinski inšpektor, T:  02 563 38 37,   

E:  medobčinski.inspektorat@gor-radgona.si.

 • Namen obdelave osebnih podatkov:  VODENJE PREKRŠKOVNIH POSTOPKOV
   
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  45. člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US; v nadaljevanju ZP-1)
 • Obrazložitev zakonitih interesov: /
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: /
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  /
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: OD UGOTOVITVE PREKŠKA DO ZASTARANJA IZVRŠITVE SANKCIJ (44. člen ZP-1)
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Informacije se lahko dobi skladno z 44. členom ZP-1
 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
 • Informacije o tem:
  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:  DA
  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: NE
 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:  /