Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2014

Na podlagi 7. in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08), 17. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 68/11) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 4. izredni seji, dne 25.09.2014 sprejel

 

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2014

 

Na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne, 1. 9. 2014, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2014, kot sledi:

  • Zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli podjetju VAR d.o.o., in sicer za dolgoletno uspešno delo v izredno zahtevni gospodarski panogi, s katero trajno prispeva k razvoju ter doprinese h gospodarskemu ugledu Občine Gornja Radgona.
  • Srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli ge. Marjeti ERDELA, in sicer za pomembne dosežke v dvajsetletnem obdobju pri razvoju občine in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
  • Bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Ivanu KRAMBERGERJU, in sicer za dosežke in uspehe na področju prostovoljstva in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Stanislavu ŽIŽEKU, in sicer za dosežke in uspehe kot prostovoljec na področju gasilstva, v vsestranski angažiranosti v lokalni skupnosti ter kot vzpodbuda za uspešno delo še naprej.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Vasju GOLARJU, in sicer za dosežene izjemne dosežke kot mladi podjetnik in kot vzpodbuda za nadaljnje uspešno delo.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Antonu KRAMBERGERJU, in sicer za zasluge na področju prostovoljstva kot organizatorju raznih prireditev in dela v lokalni skupnosti ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.