Kultura

V skladu z državnimi predpisi je Občina Gornja Radgona pristopila k izdelavi Lokalnega programa za kulturo občine Gornja Radgona 2016 - 2019, ki je bil sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 11. 5. 2017. Lokalni program za kulturo občine Gornja Radgona izhaja iz obstoječega stanja kulture v občini Gornja Radgona. Njegov namen je spoznati in nadalje težiti k pravem ravnovesju med ohranjanjem kulture in njenim razvojem ter za navedeno zagotoviti ustrezne pogoje.

V Lokalnem programu za kulturo občine Gornja Radgona je opredeljen javni interes na področju kulture v občini, izpostavljena je problematika, opisano financiranje in predstavljena vizija. Na podlagi tega so postavljene prioritetne naloge, določeni ukrepi ter kazalniki za njihovo uresničitev. Znotraj ukrepov so umeščeni evidentirani projekti.

Občina podpira ljubiteljsko kulturno dejavnost s financiranjem programov, sofinanciranjem tradicionalnih prireditev ter prirejanjem tradicionalnih dogodkov, s čimer pripomore k negovanju tradicije, običajev in jezika.

Ob tradicionalnih dogodkih izvaja občina in njeni javni zavodi že vpeljane in nove programe ter dogodke, namenjene občanom. Prav tako občina skrbi za promocijo kulture in umetnosti s spodbujanjem kulture in kulturne vzgoje v vrtcih in osnovnih šolah ter s sodelovanjem na pri mednarodnih kulturnih projektih. Občina Gornja Radgona zagotavlja sredstva za razvoj in podporo kulturnim programom in projektom - Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona.

Občina Gornja Radgona ima bogato kulturno dediščino (gradovi, vile, cerkve, kapelice, kužna znamenja, rimske gomile ...) ter s tem pomemben družbeni in duhovni kapital. Ob tem podpira tudi pestro družbeno-kulturno delovanje (kulturna društva, javni zavod za kulturo, JSKD, knjižnica, kulturni programi …), vse zavedajoč se, da kultura močno vpliva na celoten razvoj občine in njeno privlačnost, medsebojno družbeno povezanost ter kreativnost in ustvarjalnost vse populacije, obenem oblikuje skupnost in njeno identiteto.

Občina Gornja Radgona je ustanoviteljica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (Kultprotur) ter soustanoviteljica Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona. Na območju občine deluje Javni sklad RS za kulturno dejavnost Območna izpostava Gornja Radgona. Ljubiteljsko kulturno dejavnost v občini predstavlja dvanajst zelo različnih kulturnih društev.