Šport

Na kakovost življenja prebivalstva vplivajo različni športni programi, ki se jih prebivalci udeležujejo v svojem prostem času ali profesionalno, za kar morajo imeti zagotovljeno tudi primerno športno infrastrukturo. Gibanje in fizična aktivnost spadata med osnovne človekove potrebe in pomembno vplivata na splošno zdravstveno stanje prebivalstva, zaradi česar je spodbujanje razvoja različnih športnih panog predvsem na rekreativnem nivoju izrednega pomena.

Zaradi navedenega se je Občina Gornja Radgona odločila, da bo podpirala tudi projekte, ki bodo omogočali:

  • rast športne kulture in ozaveščenosti o pomenu aktivnega preživljanja prostega časa,
  • povečanje števila športno in gibalno aktivnih prebivalcev vseh generacij,
  • izboljšanje športno rekreativnih programov za različne ciljne skupine,
  • razvijanje športno zdravstveno-preventivnih programov in športne programe za krepitev zdravja,
  • izdelavo mreže športnih objektov in površin, namenjenih športno-rekreativni dejavnosti,
  • zmanjšanje depopulacije območja tudi s sodobnimi rešitvami športnih objektov in površin,
  • povečanje možnosti za zaposlitev,
  • povečanje kakovosti življenja posameznika in skupnosti.


V proračunu Občina zagotavlja finančna sredstva v podporo izvajanju športnih programov za različne ciljne skupine prebivalstva in za vzdrževanje športne infrastrukture.

V občini Gornja Radgona je na voljo skupno 22.719 m2 športnih površin, od tega je 8 % pokritih površin (telovadnici v OŠ), kar je bistveno premalo in bo v prihodnje potrebno razmisliti o novih kapacitetah. 92 % vseh športnih površin predstavljajo nepokrite športne površine. Največji nepokrit športni kompleks predstavlja Turistično športni center Trate (TŠC Trate), ki obsega kar 9,6 ha površin in je eden največjih tovrstnih športnih kompleksov v lasti lokalne skupnosti v državi. Občina Gornja Radgona, s pomočjo Fundacije za šport, navedeni kompleks postopno obnavlja že več let, od leta 2005 naprej. V letu 2014 je izvedla večjo investicijo v izgradnjo pokritega večnamenskega športnega objekta s slačilnicami - Stadion Gornja Radgona. TŠC Trate zajema igrišča za odbojko na umetni travi, za odbojko na mivki, košarko, dve igrišči za veliki nogomet na naravni travi, igrišče za mali nogomet na umetni travi, dve igrišči za mali nogomet na naravni travi, skate park, šest teniških igrišč na pesku, 1000 metrska tekaška steza, ki je pred leti služila speedwayu, igrala za otroke in propadajoči objekt s slačilnicami ter tuši. Za razvoj športa je zelo pomembno aktivno društveno športno delovanje, ki je na obravnavanem območju zelo močno. Za popularizacijo in razvoj športnih panog v lokalnem okolju skrbi 29 športnih društev in vse tri vzgojno izobraževalne institucije v občini.

Glede na trenutno stanje na področju športa bi bilo treba v naslednjih letih zagotoviti še več pokritih športnih površin, saj so kapacitete le-teh premajhne, kar se kaže v njihovi neprestani zasedenosti in vnaprejšnjem rezerviranju terminov.

Občinski svet Občine Gornja Radgona na podlagi Zakona o športu, Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in Statuta Občine Gornja Radgona vsako leto sprejme Letni program športa. Sprejeti Letni program športa je podlaga za objavo Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v občini Gornja Radgona, ki se objavlja na podlagi Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 15 z dne 31. 12. 2005 in št. 32 z dne 1. 6. 2007).