Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo začasno uporabnikom posebnih storitev pokrivala dodatek k omrežnini za uporabo javne infrastrukture za neposredno rabo vode

datum: 02.04.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Župan Občine Gornja Radgona je dne 30. 3. 2020 sprejel SKLEP št. 40/2020, s katerim se izvede začasni ukrep, da bo Občina Gornja Radgona za čas od 1. 2. 2020 pa vse do preklica veljavnosti Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2020), uporabnikom posebnih storitev iz 11. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) pokrivala dodatek k omrežnini za uporabo javne infrastrukture za neposredno rabo vode.

SKLEP št. 40/2020 z dne 30. 3. 2020 (PDF)