Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2023

datum: 28.07.2023

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), župan v avgustu poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. S tem namenom se na spletni strani občine objavlja županjino Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2023.

Poročilo bo uvrščeno na predlagani dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je predvidena meseca septembra 2023. Poročilo se posreduje članicam in članom občinskega sveta in v vednost tudi članicam in članom nadzornega odbora Občine Gornja Radgona.
 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2023 (PDF)