8. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 4. 9. 2018 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda)

datum: 28.08.2018

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si  

Številka: 013-2/2014-OS/8-IS-F1
Datum:   28. 8. 2018
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

8. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v torek, 4. septembra 2018, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
  2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  3. Sklep o prodaji poslovnega deleža v družbi ARCONT IP d.o.o. Gornja Radgona – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Boris SOVIČ, direktor ARCONT IP d.o.o.


Izredna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujni zadevi, ker ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo je priloženo k predvideni točki dnevnega reda in ga v fizični obliki prejmejo le vabljeni na sejo. Sklic seje se brez gradiva objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«.

Župan bo kot predsedujoči na začetku seje predlagal občinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti, ker to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije javnega značaja.
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.