Sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 14. 5. 2015

datum: 21.05.2015

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Sprejet dnevni red in sprejeti sklepi 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 14. 5. 2015, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 3. 2015 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2014, z vsemi bilancami. 

6.      Pravilnik o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona – druga obravnava. 

7.      Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Gornja Radgona (prva obravnava)  
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni. 

8.      Odlok o mladini v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o mladini v Občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 15 dni. 

9.      Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga pravilnika traja 15 dni. 

10.  Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (prva obravnava). Obravnava predloga pravilnika traja 15 dni. 

11.  Sklep o imenovanju člana in namestnika člana skupščine in razrešitvi dosedanjega člana in namestnika skupščine javnega podjetja Prlekija d.o.o.
SKLEP:
1.      Za člana skupščine javnega podjetja Prlekija d.o.o. se kot predstavnik Občine Gornja Radgona imenuje:
     - dr. Tatjana FULDER, direktorica Občinske uprave Občine Gornja Radgona
Za namestnika člana skupščine javnega podjetja Prlekija d.o.o. se imenuje:
     - Dušan ZAGORC, član Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, *************************** 
2.      Z dnem 14.05.2015 z imenovanjem novih članov se razrešita dosedanji član skupščine in namestnik člana skupščine javnega podjetja Prlekija d.o.o.. 

12.  Sklep o soglasju k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, posredovane s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona
SKLEP:
1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba, posredovanega s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona, in sicer na efektivno uro:
-       cena storitve na efektivno uro znaša                                             15,44 EUR,
-       zakonska subvencija Občine Gornja Radgona znaša                   8,20 EUR,
-       polna cena neposredne storitve za uporabnika znaša                   7,24 EUR,
-       dodatna subvencija za neposredne uporabnike znaša                  2,86 EUR,
-       cena neposredne storitve za uporabnika ob delovnikih znaša     4,38 EUR,
-       cena neposredne storitve za uporabnika v nedeljo ali
        v nočnem času znaša                                                                        6,13 EUR,

-       cena neposredne storitve za uporabnika na
        državni praznik in dela prost dan znaša                                        6,57 EUR.
2.      Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep št. 15000-1/2001-102 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 72, z dne 15. 6. 2012).
3.      Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.  

13.  Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestne članice v Komisiji za prireditve
SKLEP:
1.    Ugotovi se, da je Borisu MAZOVCU, ***********************************, na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 14. 4. 2015 prenehalo članstvo v Komisiji za prireditve pri Občinskem svetu Občine Gornja Radgona.
2.    Za nadomestno članico Komisije za prireditve se imenuje Mira SKOTNIK, ***********************************. 

14.  Sklep o sprejemu odločitve glede delovanja občinske blagajne v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s predvideno rešitvijo glede delovanja občinske blagajne v občini Gornja Radgona in soglaša, da se delovanje občinske blagajne uredi pogodbeno z zunanjim izvajalcem. 

15.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

16.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 
 

SKLEPI 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 14. 05. 2015 (PDF)