3. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 10. 2012 (sklic seje)

datum: 12.10.2012

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda), ki bo v četrtek, 18. oktobra 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/3-IS-F1
Datum:   12. 10. 2012


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

 

S K L I C U J E M

3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 18. oktobra 2012, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

3.      Izvolitev dveh elektorjev oz. predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 

4.      Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja


Gradivo k točkama št. 3. in 4, bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta.
  

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Anton KAMPUŠ, l.r.


GRADIVO za 3. izredno sejo OS - 18. 10. 2012 (PDF)