26. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 28. 6. 2010 (dnevni red in gradivo)

datum: 16.06.2010

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 28. junija 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:

 

 

Številka: 013-4/2006-OS/26-F1
Datum:   14. 6. 2010
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

 

SKLICUJEM

26. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v ponedeljek, 28. junija 2010, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

  

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Obravnava in sprejem zapisnika 25. redne seje občinskega sveta
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 5. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 6. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova (druga obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO
 7. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2010 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Majda FERENC
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (skrajšani postopek) – obrazložitev Franc CIPOT, direktor javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. in Dragan KUJUNDŽIČ
 11. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Franc CIPOT, direktor javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. in Dragan KUJUNDŽIČ
 12. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ
 13. Sklep o potrditvi cenika za turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona – obrazložitev Majda FERENC
 14. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Gornja Radgona – obrazložitev Marija KAUČIČ
 15. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2009 – obrazložitev Pika Leopoldina VODNIK
 16. Občinski program varnosti Občine Gornja Radgona – obrazložitev Aleš POTOČNIK, inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu
 17. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2010 (2. del) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ
  - Priloge: Ortofoto posnetki
 18. Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2009 na podlagi zaključnih računov – obrazložitev Vladimir MAUKO
 19. Sprejem poročila likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka Stanovanjskega sklada Občine Gornja Radgona – obrazložitev Marija KAUČIČ
  - Priloga: poročilo
 20. Sprejem revidiranega letnega poročila javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2009 – obrazložitev Danijel VRZEL, v.d. direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
 21. Poročilo Policijske postaje Gornja Radgona o opravljenem delu na območju občine Gornja Radgona v letu 2009 – obrazložitev Ciril MAGDIČ, komandir Policijske postaje Gornja Radgona
  - predlog sklepa z obrazložitvijo
 22. Poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2009, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, nadzor zakonitosti, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v letu 2009 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 23. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 24. Sklep o  podaji soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za mandatno obdobje 5 let – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 25. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta
  - I. DEL (PDF)
  - II. DEL (PDF)
  - III. DEL (PDF)

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točkama št. 23 in 24, katero bo po obravnavi s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predloženo pred samo sejo občinskega sveta. 

 

                                                                                                                ŽUPAN
                                                                                           OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Anton KAMPUŠ, l.r.DODATNO GRADIVO (PDF)