JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve nepremičnini v IC Mele) (rok do 20. 9. 2023)

datum: 30.08.2023

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 30. 8. 2023

Priloga 1 in 2 (PDF) 

GRAFIČNI PRIKAZ nepremičnin prodaje sklopa D (PDF)

* * *

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS-1A), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18,  v nadaljevanju uredba) objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa županja Urška Mauko Tuš, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja predstavlja prodajo naslednjih nepremičnin v industrijski coni Mele v sklopu D, kot sledi spodaj:

  • parc. št. 432/18 stavbno zemljišče v izmeri 5253 m2 k.o. 186 Mele;
  • parc. št. 432/16 stavbno zemljišče v izmeri 4745 m2 k.o. 186 Mele;


Ponudbo je možno oddati le za nakup obeh nepremičnin skupaj in ne le za nakup posamične  zgoraj navedene nepremičnine. Sestavni del tega javnega zbiranja ponudb je tudi grafični prikaz sklopa z nepremičninami. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika je merilo najvišje ponujena cena.

Pri predmetnem javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Izhodiščna vrednost nepremičnin:

Izhodiščno vrednost nepremičnin predstavlja povišana ocenjena vrednost nepremičnin ugotovljena v poročilo o cenitvi vrednosti lastninske pravice z dne 13. 4. 2023 in po kateri znaša kupnina za nepremičnino parc. št. 432/18 v izmeri 5253 m2 k.o. 186 Mele v neto vrednosti 115.566,00 EUR in za nepremičnino parc. št. 432/16 v izmeri 4745 m2 k.o. 186 Mele v neto vrednosti 104.390,00 EUR, kar predstavlja izhodiščno vrednost v skupni neto višini 219.956,00 EUR. Na neto vrednost se obračuna še 22 % davek na dodano vrednost.

 

VSE PODROBNOSTI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB SO NAVEDENE V PRIPETEM DOKUMENTU ZGORAJ!