Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji referent za cestno dejavnost

datum: 07.07.2022

kategorija: Razpis

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji referent za cestno dejavnost (PDF) - 1. 9. 2022

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji referent za cestno dejavnost (PDF)

VLOGA ZA ZAPOSLITEV (DOC)

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Številka: 110-0004/2022-3 (U101)
Datum:   28. 6. 2022
 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 – ZUJF; 158/20-ZIntPK-C, 203/20-ZIUPOPDVE, 202/21-odl. US, 3/22-ZDeb - v nadaljevanju: ZJU) Občina Gornja Radgona objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta


VIŠJI REFERENT ZA CESTNO DEJAVNOST
 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • najmanj višja strokovna ali višješolska izobrazba (prejšnja) – prometne, gradbene ali komunalne smeri,
 • najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 • veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil B kategorije.
   

Delovno področje in naloge, ki se opravljajo na razpisanem prostem delovnem mestu, so:

 • opravljanje upravnih, organizacijskih, strokovnih in razvojnih nalog, ki se nanašajo na urejanje in vzdrževanje občinskih cest, javnih poti, poti za pešce, parkirišč (tudi vodenje evidence o občinskih cestah in objektih na njih ter izvajanje letnega vzdrževanja in zimske službe);
 • opravljanje upravnih, organizacijskih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na javno razsvetljavo ter varnost cestnega prometa v občini,
 • sodelovanje pri izvajanju upravnih in organizacijskih nalog na področju ostalih gospodarskih javnih služb,
 • skrb za vzdrževanje in ažuriranje banke cestnih podatkov in katastra javne razsvetljave,
 • sodelovanje pri izvajanju investicij na področju javne infrastrukture,
 • sodelovanje in pomoč pri opravljanju upravnih, organizacijskih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje javnih naročil male in velike vrednosti,
 • sodelovanje in pomoč pri pripravi predlogov občinskih splošnih aktov in drugih zahtevnejših gradiv s področja dela,
 • vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
 • izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • vodenje evidence o upravnih stvareh,
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog podobne zahtevnosti po nalogu nadrejenega.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo z opisom delovnih izkušenj, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
 4. pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv,
 5. pisno izjavo o veljavnem vozniškem dovoljenju za vožnjo motornih vozil B kategorije,
 6. pisno izjavo kandidata, da:
  - je državljan republike Slovenije,
  - ima znanje uradnega jezika,
  - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 7. pisno izjavo, da za namen natečajnega postopka dovoljuje Občini Gornja Radgona pridobitev podatkov iz zgoraj navedenih izjav iz uradnih evidenc, iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo (v primeru, da kandidat ne soglaša z vpogledom v uradne evidence, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila).

Prijava naj vsebuje kratek življenjepis, kjer kandidat opiše vsa področja dela, ki jih je do sedaj opravljal. Kandidat naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena ZUP izpit opraviti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s 89. členom ZJU usposabljanje opraviti najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih dokazil in pisnih izjav in po potrebi na podlagi osebnih razgovorov oziroma morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. V izbirni postopek se ne bodo uvrstili kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu višji referent II, z možnostjo napredovanja v naziv višji referent I.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona in na terenu na območju celotne Občine Gornja Radgona.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (obvezno na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, v roku 8 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o delovnem področju in natečajnem postopku dobite pri Boštjanu Flegarju, tel. št. 02 564 38 10.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA

Stanislav ROJKO, l.r.