Javni razpis za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta: POSLOVNI SEKRETAR V-II za krajevne skupnosti

datum: 14.06.2022

kategorija: Razpis

Javni razpis za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta: POSLOVNI SEKRETAR V-II za krajevne skupnosti (PDF)

VLOGA ZA ZAPOSLITEV - Javni razpis za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta: POSLOVNI SEKRETAR V-II za krajevne skupnosti (DOC)

* * *

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, 158/20-ZIntPK-C, 203/20-ZIUPOPDVE, 202/21-odl. US, 3/22-ZDeb - v nadaljevanju: ZJU)  in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ-F, 52/16, 15/17-odl. US, 22/19-ZPosS, 81/19, 203/20-ZIUPOPDVE, 119/21-ZCmlS-A, 202/21-odl.US, 15/22, 54/22-ZUPS-1) Občina Gornja Radgona objavlja javni razpis za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta:
 

POSLOVNI SEKRETAR V-II za krajevne skupnosti

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba;
 • najmanj 4 mesece delovnih izkušenj;
 • opravljen vozniški izpit B kategorije.

Zaželeno je tudi osnovno poznavanje dela z računalnikom. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

V skladu s trinajsto točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem prostem delovnem mestu, so:

 • opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog v zvezi z delovanjem krajevnih skupnosti in njihovih organov,
 • ravnanje z dokumentarnim gradivom v okviru krajevnih skupnosti,
 • sprejemanje in posredovanje predlogov in pobud prebivalcev in organov v okviru krajevnih skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam,
 • pomoč pri reševanju pobud in predlogov prebivalcev in organov v okviru krajevnih skupnosti,
 • sodelovanje pri izvajanju nalog s področja gospodarskih javnih služb na območjih krajevnih skupnosti,
 • sodelovanje pri medsebojnem sodelovanju in usklajevanju znotraj občinske uprave pri sodelovanju s krajevnimi skupnostmi,
 • sodelovanje pri izvajanju katastra javnih površin in sodelovanje z izvajalci javne snage v okviru krajevnih skupnosti,
 • opravljanje strokovno tehničnih nalog na področju pokopališke dejavnosti v okviru pristojnosti krajevnih skupnosti,
 • sodelovanje pri opravljanju pregledov objektov v lasti krajevnih skupnosti,
 • izvajanje strokovno-tehničnih in administrativnih opravil in nalog s področja obče uprave ter opravljanje knjigovodskih nalog v računovodstvu,
 • opravljanje strokovno-tehničnih nalog pri organizaciji prireditev in dogodkov v organizaciji občine ali krajevne skupnosti,
 • koordiniranje poslovnih stikov,
 • vodenje evidenc,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu nadrejenega.


Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopija spričevala, diplome;

2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo z navedbo stopnje izobrazbe, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta;

3. pisno izjavo, da ima opravljen vozniški izpit B kategorije ali fotokopijo izpita;

4. pisno izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Občini Gornja Radgona,  pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.


Prijava naj vsebuje kratek življenjepis, kjer kandidat opiše vsa področja dela, ki jih je do sedaj opravljal. Kandidat naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih dokazil in pisnih izjav in po potrebi na podlagi osebnih razgovorov oziroma morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gornja Radgona, Krajevne skupnosti Gornja Radgona, Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci, Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, Krajevne skupnosti Negova in Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci ter na terenu na območju celotne Občine Gornja Radgona.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, v roku 8 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o delovnem področju dobite pri Boštjanu Flegarju, tel. št. 02 564 38 10, dodatne informacije o natečajnem postopku pa pri Mariji Kaučič, tel. št.: 02 564 38 18. ali po e-pošti obcina@gor-radgona.si.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Številka zadeve: 110-1/2022-U101
V Gornji Radgoni, 13. 6. 2022

 

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.