Javni razpis za dodelitev službenega stanovanja v najem (rok do 4. 1. 2021)

datum: 04.12.2020

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za dodelitev službenega stanovanja v najem (PDF) 3. 12. 2020

VLOGA na javni razpis za dodelitev službenega stanovanja (PDF)
VLOGA na javni razpis za dodelitev službenega stanovanja (DOCX)

* * *

Na podlagi 7. člena Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj v najem (Uradne objave Občine Gornja Radgona št. 5/97, v nadaljevanju: pravilnik 1), 3. alineje 83. člena Stanovanjskega zakona Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17, 59/19, v nadaljevanju: zakon), 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS, št. št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14, v nadaljevanju pravilnik 2),  objavlja Občinska uprava Občine Gornja Radgona, naslednji

 

   J A V N I  R A Z P I S
za dodelitev službenega stanovanja v najem

 

I. Občinska uprava Občine Gornja Radgona razpisuje razpis za dodelitev naslednjega službenega  neprofitnega stanovanja v najem:

 • stanovanje številka 513 na naslovu Kocljeva ulica 15, Gornja Radgona, ki se nahaja v objektu št. 1257 in je velikosti 66,10 m2. Stanovanje se odda v najem brez plačila lastne udeležbe in varščine. Neprofitna najemnina za najem predmetnega stanovanja znaša 213,57 EUR mesečno in se lahko spremeni v primeru spremenjenih pogojev. Stanovanje se odda v najem s 1. 2. 2021.

 

II. Upravičenci

Upravičenci do najema službenega neprofitnega stanovanja so delavci zaposleni v Občinski upravi Občine Gornja Radgona. Službeno stanovanje se dodeljuje v najem za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičenca v občinski upravi.

 

III. Osnove in merila za dodelitev službenega stanovanja so naslednja:

 • število družinskih članov.
 • delovna doba.

Pri izbiri upravičenca se uporabi metoda točkovanja po pravilniku 1 glede na v tem javnem razpisu določene osnove in merila, s tem da je pri številu družinskih članov uporablen kriterij, da je vsak družinski član točkovan s 5 točkami. Izbere se upravičenec z zbranim največjim številom točk.

 

IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za dodelitev službenega stanovanja:

 • da prosilec ali osebe ki z njim bivajo ni najemnik neprofitnega stanovanja za nedoločen čas ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega 40 % ;

vrednosti primernega stanovanja ali drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, kar potrdi s svojo izjavo v vlogi oz. predloži potrdilo o lastništvu oziroma seznam nepremičnin (sezname pridobite preko portala eUprava ali z osebnim vpogledom v portal E-prostor);

 • da je prosilec državljan Republike Slovenije;
 • da  ima prosilec stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja javnega stanovanjskega sklada ali neprofitne stanovanjske organizacije, v kateri je zaprosil za pridobitev neprofitnega stanovanja;
 • da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v 5. členu pravilnika 2;
 • da ima prosilec poravnane vse obveznosti do Občine Gornja Radgona, kar prosilec potrdi s svojo izjavo, ki je sestavni del vloge na javni razpis za dodelitev službenega stanovanja;

Pri oddaji službenega stanovanja se upoštevajo površinski standardi v skladu z veljavno zakonodajo.

 

V. Vlogi za razpis je potrebno priložiti naslednja dokazila

 • potrdilo o zaposlitvi, ki ga izda delodajalec;
 • potrdilo o delovni dobi;
 • potrdilo o državljanstvu;
 • izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena pravilnika 2;
 • dokazila o vseh izplačanih neto plačah družinskih članov prosilčevega gospodinjstva v letu razpisa, če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz delovnega razmerja;
 • najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih.

Lastnik stanovanja si po uradni dolžnosti predhodno pridobi podatek o morebitnem lastništvu nepremičnin izbranega upravičenca ter opravi vpogled v Centralni register prebivalstva glede stalnega prebivališča njega in njegovih družinskih članov, za kar mu upravičenec tudi daje pooblastilo.

 

VI. Rok

Vloge z vsemi dokazili je potrebno oddati v sprejemni pisarni Občinske uprave Občine Gornja Radgona  ali poslati priporočeno po pošti na naslov: OBČINA GORNJA RADGONA,  Partizanska 13, Gornja Radgona, najkasneje do  vključno 4. 1. 2021.

 

VII. Razno

Občinska uprava pripravi na podlagi prispelih vlog predlog razdelitve službenega stanovanja v najem, ob upoštevanju osnov in meril ter pogojev, ki ga pošlje vsem udeležencem razpisa. Zaradi lažjega in hitrejšega komuniciranja s prosilci, bo le to potekalo po elektronski pošti. O izbiri upravičenca bo odločeno z odločbo, izdano v skladu z zakonodajo, ki ureja splošni upravni postopek, pri tem pa se izvede točkovanje in uporabijo osnove in merila iz pravilnika 1, pri številu družinskih članov pa se vsak družinski član točkuje s 5 točkami. Za najem predmetnega stanovanja se izbere upravičenec, ki doseže največje število točk.

Navedeni razpis bo objavljen na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona in oglasni deski Občine Gornja Radgona.

Vloga mora biti izpolnjena z zahtevanimi podatki in izjavami v celoti, sicer se kot nepopolna zavrže. Vlogi morajo biti predložena tudi vsa v razpisu zahtevana dokazila, sicer se vloga kot nepopolna zavrže.

Za podrobnejše informacije o javnem razpisu je pristojna Valerija Frangež, dosegljiva na telefon: 02 5643-806 ali preko elektronske pošte: valerija.frangez@gor-radgona.si, v času uradnih ur za poslovanje s strankami.

 

Številka: 3523-8/2019-U108
Datum: 3. 12. 2020

 

Pripravila:                                                                 DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE
Višja svetovalka I                                                      GORNJA OBČINE RADGONA
Valerija Frangež, univ.dipl.prav.                                 Vladimir Mauko, dipl.upr.org.spec., l.r.