Javni razpis za strokovno tehnično delovno mesto Koordinator VII/1 za javno snago in ravnanje z odpadnimi vodami

datum: 20.05.2019

kategorija: Razpis

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)  in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ-F, 52/16, 15/17-odl. US, 22/19-ZPosS) Občina Gornja Radgona objavlja javni razpis za zasedbo enega (1) prostega strokovno tehničnega delovnega mesta:
 

KOORDINATOR VII/1
za javno snago in ravnanje z odpadnimi vodami
 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
 • opravljen vozniški izpit B kategorije.

Zaželeno je tudi osnovno poznavanje dela z računalnikom (urejevalnik teksta, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov). Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

V skladu s trinajsto točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:

 • opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na javno snago, kamor med drugim spada tudi vzdrževanje javnih in zelenih površin, mestnega parka ter urejanje javnih tržnic,
 • koordiniranje pri izvajanju zahtevnejših nalog ter opravljanje tehničnih in strokovnih nalog na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode,
 • sodelovanje pri pripravi podlag za investicije v kanalizacijsko omrežje na območju občine,
 • komunikacija s strankami, projektanti in izvajalci na terenu in koordinacija terenskih aktivnosti pri izvedbi operativnih aktivnosti, vezanih na odvajanje in čiščenje odpadne vode,
 • sodelovanje pri izvajanju investicij na področju javne infrastrukture,
 • sodelovanje pri pripravi izdelave programa razvoja gospodarskih javnih služb, skrb za njihovo izvajanje in nadzor nad njihovim izvajanjem na svojem delovnem področju,
 • dajanje pojasnil v okviru delovnega področja,
 • izdelovanje zahtevnejših poročil v okviru delovnega področja,
 • opravljanje drugih strokovnih nalog podobne zahtevnosti po nalogu nadrejenega.
   

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopija spričevala, diplome;
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo z navedbo stopnje izobrazbe, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta;
3. pisno izjavo, da ima opravljen vozniški izpit B kategorije ali fotokopijo izpita;
4. pisno izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Občini Gornja Radgona,  pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis po Europass standardu. Zaželene so delovne izkušnje pri delu na terenu in pri nalogah, ki se bodo opravljale na razpisanem delovnem mestu.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije oziroma razgovora s kandidati.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Gornja Radgona na Partizanski 13, v Gornji Radgoni in na terenu na območju Občine Gornja Radgona. Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na prosto strokovno tehnično delovno mesto Koordinator za javno snago in ravnanje z odpadnimi vodami« na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona, in sicer v roku 3 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje oziroma na spletni strani Občine Gornja Radgona. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Dodatne informacije o delovnem področju lahko dobite na telefonski številki 02/564-38-17-Vladimir Mauko, dodatne informacije o javnem razpisu pa na telefonski številki 02/564-38-18-Marija Kaučič ali po e-pošti obcina@gor-radgona.si.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Številka zadeve: 110-5/2017-U101
V Gornji Radgoni, dne 13. 5. 2019

 

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

 

Javni razpis za STDM - KOORDINATOR VII/1 za javno snago in ravnanje z odpadnimi vodami (PDF) - 13. 5. 2019