JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (rok do vključno 2. 3. 2018)

datum: 07.02.2018

kategorija: Razpis

Na podlagi  87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08,  62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF,14/17 – odl. US in 27/17, v nadaljevanju stanovanjski zakon) in  17. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14, v nadaljevanju pravilnik), objavlja Občina Gornja Radgona, naslednji 

 

J A V N I    R A Z P I S
za dodelitev  neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona 

 

JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (PDF) (6. 2. 2018)

OBRAZEC - VLOGA za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (PDF)

OBRAZEC -VLOGA za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (DOC)

* * *

Predmet razpisa

Občina Gornja Radgona razpisuje oddajo v najem 3 stanovanj in sicer:

1.      na Mladinski ulici 13, Gornja Radgona, v velikosti 66,04 m², najemnina znaša 213,37 EUR, točkovano je s 315 točkami, leto izgradnje 2002;

2.      na Mladinski ulici 15, Gornja Radgona, v velikosti 66,66 m², najemnina znaša 215,38 EUR, točkovano je s 315 točkami, leto izgradnje 2002;

3.      na Mladinski ulici 15, Gornja Radgona, v velikosti 66,47 m², najemnina znaša 211,35 EUR, točkovano je s 310 točkami, leto izgradnje 2002

ki se nahajajo v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana. 

Navedeni razpis se uporablja tudi za vsa druga stanovanja v lasti Občine Gornja Radgona in Stanovanjskega sklada RS, ki se bodo v letu 2018 in 2019 izpraznila in bodo v občini Gornja Radgona oddana v najem. 

Oblikovani bosta dve ločeni listi upravičencev:

-          lista A, na kateri bodo prosilci, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika, niso zavezanci za plačilo varščine; 

-          lista B,  na kateri bodo prosilci, ki so po pravilniku glede na dohodek zavezani plačati varščino.

Vse ostale podrobnosti so navedene v javnem razpisu.