Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona (do vključno 27. 3. 2024)

datum: 12.03.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona (PDF)

GRADIVO:
- ELABORAT osnutka tehnične posodobitve OPN za Občino Gornja Radgona
- POVZETEK ZA JAVNOST
- osnutek SKLEPA o tehnični posodobitvi OPN za Občino Gornja Radgona
Tehnični pregled za tehnično posodobitev OPN Gornja Radgona (Dostop do podatkov o prostorskih aktih (gov.si))

- OBRAZEC PRIPOMBA / PREDLOG k osnutku Tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora OPN Občine Gornja Radgona (PDF)
OBRAZEC PRIPOMBA / PREDLOG k osnutku Tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora OPN Občine Gornja Radgona (DOC)

* * *

Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 - ZIUOPZP) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15 in 9/23) Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi osnutka Tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona

 

I.

Javno se objavi gradivo o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radona. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 3878.

 

II.

Gradivo osnutka tehnične posodobitve iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno 15 dni, od 13. 3. 2024 do vključno 27. 3. 2024 na spletnem naslovu: https://www.gor-radgona.si. Vpogled v gradivo bo omogočeno tudi na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v času uradnih ur pri višjem svetovalcu za urejanje prostora.

 

Sloj namenske rabe bo v aktivni obliki dostopen na spletni strani eTerra na povezavi: https://eterra.si/?etefx=tp_gornja_radgona.  

 

III.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe, predloge in mnenja k osnutku tehnične posodobitve. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si.

 

IV.

Po končani javni razgrnitvi bo občina proučila pripombe, predloge in menja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.

 

V.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona in na oglasni deski Občine Gornja Radgona.

 

Številka: 350-4/2022-19-U107
Datum: 12. 3. 2024

                                                

             ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
    Urška MAUKO TUŠ, l.r.