Javni poziv za zbiranje predlogov o imenu nove ulice v naselju pri pokopališču v Gornji Radgoni (rok do 16. 2. 2024)

datum: 24.01.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

Javni poziv za zbiranje predlogov o imenu nove ulice v naselju pri pokopališču v Gornji Radgoni (PDF)

OBRAZEC - PREDLOG za poimenovanje nove ulice v naselju pri pokopališču (PDF)

GRAFIČNA PRILOGA - potek nove ulice (JPG)

* * *

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV O IMENU NOVE ULICE
V NASELJU PRI POKOPALIŠČU V GORNJI RADGONI
 

Občina Gornja Radgona objavlja javni poziv za zbiranje predlogov o imenu nove ulice v naselju pri pokopališču. Izmed vseh prispelih predlogov bo komisijsko izbran en predlog, ime nove ulice pa bo dokončno določil občinski svet s sprejemom ustreznega predloga odloka.

Ulici je potrebno določiti ime na podlagi Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS) (Uradni list RS, št. 25/08). V skladu z 20. členom ZDOIONUS se ime ulice določi po zemljepisnem imenu, imenu dogodka ali datumu, povezanem z zgodovino, ali po osebi, ki je bistveno prispevala k razvoju naselja ali je pomembna v širšem družbenem okolju ali po kulturnem izročilu. Ime ulice se lahko določi po umrli osebi v skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Poleg imena lahko ime ulice vsebuje tudi oznako "ulica, cesta, pot, trg, ploščad, naselje" in podobno. V istem naselju ne smeta biti dve ulici z istim imenom niti ne smeta biti dve ulici z istim delom imena in različno oznako. Ime ulice mora biti v slovenskem jeziku.

Predlog za poimenovanje lahko oddajo županja, člani Občinskega sveta Gornja Radgona, člani Sveta Krajevne skupnosti Gornja Radgona, fizične osebe, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Gornja Radgona in pravne osebe, ki imajo sedež v Občini Gornja Radgona. Predlog za poimenovanje mora biti pripravljen na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani https://www.gor-radgona.si/. Predloge lahko oddate po elektronski (obcina@gor-radgona.si) ali navadni pošti (Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »Predlog za poimenovanje ulice«) do vključno 16. februarja 2024. Vsak predlog mora biti oddan na svojem obrazcu.

Kontaktna oseba na Občini Gornja Radgona je Suzana Rakuša, tel. 02 564 3808 ali po elektronskem naslovu: suzana.rakusa@gor-radgona.si.

Vabljeni k sodelovanju!

                                                   

                 ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
      Urška MAUKO TUŠ, l.r.

 

Javni poziv za zbiranje predlogov o imenu nove ulice pri pokopaliscu v GR-GRAFICNA PRILOGA