Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za drugi del enote urejanja GR 36 (od 19. 7. do vključno 18. 8. 2023)

datum: 18.07.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za drugi del enote urejanja GR 36 (PDF)

GRADIVO za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za drugi del enote urejanja GR 36 (zip)

* * *

Na podlagi 122. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za drugi del enote urejanja GR 36

 

I.
Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za drugi del enote urejanja GR 36 (v nadaljnjem besedilu: OPPN GR 36), ki ga je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, št. OPPN-9/22, z datumom julij 2023. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 3088.
 

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno 30 dni, od 19. 7. 2023 do vključno 18. 8. 2023 v prostorih Občine Gornja Radgona na Oddelku za razvoj in infrastrukturo in na internetni strani: https://www.gor-radgona.si.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 9. 8. 2023, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Gornja Radgona.
 

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

Občina Gornja Radgona bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.
 

IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Gornja Radgona. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombo tudi posebej navesti.
 

V.
To javno naznanilo se objavi na občinski spletni strani Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si), na oglasni deski Občine Gornja Radgona in KS Gornja Radgona.

 

Številka: 350-2/2022-54-U107
Gornja Radgona, dne 18. 7. 2023

                           

                 ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
       Urška MAUKO TUŠ, l.r.