JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do 1. 8. 2023 za ukrepe C, do 11. 10. 2023 za ukrepe A in B)

datum: 04.07.2023

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2023 (PDF)


RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A: Državne pomoči po skupinskih izjemah (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A: Državne pomoči po skupinskih izjemah (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: De Minimis pomoči (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: De Minimis pomoči (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP: 1C - Podpora društvom, 2C podpora dijakom s področja kmetijstva (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP: 1C - Podpora društvom, 2C podpora dijakom s področja kmetijstva (PDF)

**** 

Občina Gornja Radgona na podlagi 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), 27. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2023 z dne 23. 6. 2023) in Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2023 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2023), objavlja

 

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2023

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona.

Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 2022/2472 in pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

Sredstva za javni razpis v skupni višini 51.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2023 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

 

 Državne pomoči po skupinskih izjemah

 

Višina sredstev (EUR)

1A

 

Pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

 

 

 

 

 

 

        40.000,00

2A

Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

3A

Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij

4A

Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

5A

Pomoč za naložbe v gozdarske tehnologije ter v predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov

                           

   De minimis pomoči

1B

Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

2B

Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

 

Ostali ukrepi Občine

 

1C

Šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih izobraževalnih programih s področja kmetijstva in gozdarstva

 

       11.000,00

2C

Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

II. SPLOŠNA DOLOČILA

 

Pogoji za upravičence:

1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa iz Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona.
2. Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2023 lahko prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo je 5.000,00 EUR, za ukrep Pomoč za naložbe v gozdarske tehnologije ter v predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov je 3.000,00 EUR.
3. Pomoči po tem javnem razpisu se ne odobrijo za plačilo taks, režijskih stroškov, stroškov za refinancirane obresti, za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, za investicije, ki se izvajajo izven območja občine in za investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU.
4. Državne pomoči po skupinskih izjemah: Pomoč se lahko dodeli samo, če ima spodbujevalni učinek, razen za ukrep Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta oziroma dejavnosti (za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472).
5. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi pogodbe, ki se sklene po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev ter po izstavitvi zahtevka posameznega upravičenca. Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene s sklepom, morajo biti zaključena pred zadnjim izplačilom zahtevka.
6. Upravičenec mora po izplačilu sredstev omogočiti, da Komisija, ki jo s sklepom imenuje župan/županja, lahko v naslednjih 5 letih preveri, če se naložba uporablja za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva in preveri predpisano dokumentacijo;
7. Po zaključku investicije, mora le-ta biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev;
8. Upravičenec, ki od svoje vloge odstopi (razen v primerih višje sile, v skladu z definicijo nacionalnih operativnih strateških dokumentov državnih razpisov za področje kmetijstva), po že odobreni pomoči iz pravilnika (po pravnomočnosti sklepa o odobritvi sredstev), za sredstva iz javnega razpisa ne more kandidirati naslednji 2 leti;
9. Na dan oddaje vloge na javni razpis mora imeti prijavitelj poravnane vse obveznosti do Občine. V primeru, da se ugotovi, da je prijavitelj dolžnik, bo dolžan v dogovorjenem roku poravnati vse obveznosti, sicer do sredstev iz javnega razpisa ni upravičen;
10. Pomoč se ne sme dodeliti za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoznimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo in za  pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
11. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku še 10 let od datuma prejema sredstev.
12. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, ali je/ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
13. Davek na dodano vrednost (DDV) po Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2427, ni upravičen, razen, kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, le-ta ni izterljiv.
14. Do pomoči po tem javnem razpisu (za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472), niso upravičeni subjekti, ki so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo, na podlagi predhodnega sklepa EU, s katerim je pomoč, ki jo je dodelil organ RS, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ter podjetja v težavah.
15. Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
      a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
      b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

16. Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoznimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
17. Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
18. Ne glede na določila o možni najvišji višini odobrenih sredstev na kmetijsko gospodarstvo, se  pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek pomoči de minimis.
19. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
20. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro podjetja, ki so po v prisilni poravnavi, v stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
21. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

22. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka, preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.

23. Drugi pogoji de minimis pomoči:
Prejemnik mora k vlogi predložiti:
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih odredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;
- seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
- številko transakcijskega računa, odprtega v Republiki Sloveniji.

24. Podrobnejša določila za posamezne vrste pomoči po Uredbah (EU) št. 2022/2472 in 1407/2013, so sestavni del razpisne dokumentacije.
 

III. UKREPI IN UPRAVIČENCI

A. Državne pomoči po skupinskih izjemah
 

UKREP 1A: Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo   

(1) Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov ter v gozdarstvu in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;

(2) Višina pomoči - bruto intenzivnost pomoči:

- do 65 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih, najvišji skupni znesek pomoči na upravičenca lahko znaša do 5.000 EUR.

(3) Pomoč se ne dodeli za:

 • nakup proizvodnih pravic (pravice za prejem sredstev v okviru SKP),
 • nakup in zasaditev letnih rastlin,
 • nakup živali,
 • ožičenje ali polaganje kablov za podatkovna omrežja zunaj zasebne lastnine,
 • opremo za namakanje,
 • dela v zvezi z odvodnjavanjem,
 • že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
 • investicije, ki se izvajajo izven občine,
 • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
 • obratna sredstva.

Dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se mora opravljati na najmanj 1 hektar primerljivih kmetijskih površin v uporabi.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
    1.1   posodabljanje kmetijskih gospodarstev
    1.2   urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

(1) Pomoč se lahko dodeli na naložbe v kmetijska gospodarstva v povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
(2)Upravičeni stroški:

 • stroški gradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnin na kmetijskem gospodarstvu; nakup zemljišč je upravičen v obsegu do 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;
 • stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
 • stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
 • stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
 • stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (preventivni ukrepi, npr. protitočne mreže,..),
 • stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

(3) Pogoji za pridobitev:

 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • priloga projektne dokumentacije za izvedbo naložbe, predračuni/računi o stroških povezanih z naložbo, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • za naložbo, v zvezi s katero mora biti opravljena presoja vplivov na okolje in pridobljeno soglasje za zadevni naložbeni projekt, v skladu z določili petega odstavka 14 člena Uredbe Komisije št. 2022/2472, mora biti opravljena pred datumom dodelitve pomoči oziroma  predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
 • ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
 • predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
 • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;

(4) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

 

1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnih površin na območju občine.
(2) Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
 • stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
 • stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
 • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

(3) Upravičenci do pomoči:

 • posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost,..);
 • kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
 • urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov se mora izvajati najmanj na 1 hektar primerljivih kmetijskih površin.

(4) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.

 

UKREP 2A: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
 

(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe, ki se nanašajo v zvezi s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, ki po predelavi še vedno ostanejo kmetijski proizvodi.  

(2) Upravičenci do pomoči:
       - kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

(3) Intenzivnost pomoči:
- do 65% upravičenih stroškov naložbe na kmetijskih gospodarstvih;
- najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

(4) Pogoji za pridobitev pomoči:

 • dokazila o registraciji dopolnilne dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti;
 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; naložba mora biti skladna z zakonodajo Evropske unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,
 • za naložbo mora biti, v skladu s četrtim odstavkom 17. člena Uredbe Komisije (EU) št.2022/2472, v kolikor je potrebno, opravljena presoja vplivov na okolje; pridobljeno soglasje mora biti predloženo z vlogo za pridobitev pomoči;
 • predračun (ponudba) za načrtovano naložbo;
 • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
 • dejavnost na kmetiji se mora izvajati še vsaj pet let po zaključeni naložbi.

(5) Upravičeni stroški:

 • gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov,
 • nakup novih strojev in opreme,
 • splošni stroški (stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti),
 • nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

(6) Pomoč se ne dodeli za:

 • obratna sredstva,
 • že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
 • stroške povezane z zakupnimi pogodbami,
 • naložbe v zvezi s proizvodnjo bio goriv na osnovi hrane,
 • naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.

(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

 

Ukrep 3A: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
 

(1) Pomoč se lahko dodeli za sofinanciranje dela stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali.

(2) Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine, in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

(3) Upravičeni stroški:

 • sofinanciranje stroškov zavarovalne premije za zavarovanje pred naravnimi nesrečami,
 • sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje pred slabimi vremenskimi razmerami, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugimi slabimi vremenskimi razmerami,
 • sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah za tekoče zavarovalno leto,
 • sofinanciranje zavarovalne premije za zaščitene živali.

     Sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij vključuje pripadajoči davek od prometa zavarovalnih poslov.

(4) Pogoji za pridobitev:
      - veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.

(5) Intenzivnost pomoči:
     - pomoč, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme preseči 70% stroškov zavarovalne premije;
        - najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 300,00 € na kmetijsko gospodarstvo.

 

UKREP 4A: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
 

(1) Pomoč se lahko dodeli za sofinanciranje naložb, ki imajo značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

(2) Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine.

(3) Intenzivnost pomoči:

 • do 100 % upravičenih stroškov;
 • najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

(4) Pogoji za pridobitev:

 • stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali zaščiten z občinskim odlokom o varstvu kulturne dediščine;
 • ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, v kolikor je to potrebno,
 • ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s slikovno situacijo pred obnovo in situacijo po obnovi,
 • predračuni, računi oz. dokazila o plačilu upravičenih stroškov.

(5) Upravičeni stroški:

 • stroški naložbe v opredmetena sredstva v ohranjanje neproizvodne dediščine – arheoloških ali zgodovinskih značilnosti na kmetijskem gospodarstvu;
 • razna investicijska dela.

 

UKREP 5A: Pomoč za naložbe v gozdarske tehnologije ter v predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov   
 

(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v zvezi z uvajanjem proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa glede na okolju prijazni obdelavi tal in povečanju varnosti pri delu v gozdu.

(2) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

(3) Intenzivnost pomoči:
        - do 65 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;
        - najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

(4) Pogoji za pridobitev:

 • za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti, na podlagi Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo 2014/52/ EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92 EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 124 z dne 25. 4. 2014, str. 1), pred datumom dodelitve pomoči opravljena navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta;
 • ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
 • predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
 • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.

(5) Upravičeni stroški:

 • gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer je nakup zemljišč upravičen le v obsegu do 10 % drugih skupnih upravičenih stroškov;
 • nakup strojev in gozdarske opreme;
 • pridobitev, razvoj ali pristojbine za uporabo računalniške programske opreme,  računalniškega oblaka in podobnih rešitev ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
 • stroški svetovanj v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti;
 • stroški oblikovanja načrtov za gospodarjenje z gozdovi in enakovrednih dokumentov.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

 

B. De minimis pomoči
 

1B. Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost

(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe, ki se nanašajo v zvezi s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, ki po predelavi ne ostanejo kmetijski proizvodi.  

(2) Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se glede na registracijo dejavnosti ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

(3) Višina pomoči - bruto intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov;

(4) Pogoji:

 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
 • dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
 • dejavnost na kmetiji se mora izvajati vsaj pet let po zaključeni naložbi; 
 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
 • drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

(5) Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
 • stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
 • stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

(6) Neupravičeni stroški:

 • plačila davkov, raznih taks in režijskih stroškov, stroški zavarovanj, plačila obresti, vse investicije, ki se izvajajo izven občine.

 

2B. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na  kmetiji ter predelave in trženja

(1) Upravičenci do pomoči:

 • pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

(2) Višina pomoči - bruto intenzivnost pomoči:

 • do 100 % upravičenih stroškov

(3) Pogoji za pridobitev sredstev:

 • račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
 • program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.

(4) Upravičeni stroški:

 • stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

 

1C. Podpora delovanju društev področja kmetijstva
 

(1) Predmet podpore je sofinanciranje različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.

(2) Upravičenci do pomoči so društva in njihova združenja, ki so registrirana na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in delujejo na območju občine.

(3) Višina pomoči - bruto intenzivnost pomoči:
     - do 100 % upravičenih stroškov;
     - sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnosti društev ter programe izvedene v preteklem letu;

(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
Društvo ali združenje se na javni razpis prijavi z vlogo, ki mora poleg izpolnjene razpisne dokumentacije vsebovati vse zahtevane priloge iz razpisne dokumentacije (podpis izjav in vzorca pogodbe, v primeru izvedbe projekta izpolnjeno finančno konstrukcijo projekta, statut društva, zapisnik občnega zbora društva ter vsebinsko in finančno poročilo, sprejetega na zadnjem občnem zboru društva ter slikovna gradiva, potrdila oz. drugo dokazljivo dokumentacijo, ki je vezana na prijavljene aktivnosti in projekte realizirane v preteklem letu).

 

2C Šolanje v srednjih strokovnih in srednjih poklicnih programih s področja kmetijstva in gozdarstva

(1) Upravičenci do pomoči:
      - dijaki poklicnih in srednješolskih programov s področja kmetijstva in gozdarstva in imajo stalno prebivališče v občini. Ne upoštevajo se smeri biologije, biotehnologije, mikrobiologije ipd. Dijaki, ki so šolanje končali (maturanti), niso upravičeni do sofinanciranja.

(2) Višina pomoči
- do 300,00 EUR neto/vlagatelja v šolskem letu; vrednost se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljivih finančnih sredstev;

(3) Pogoji za pridobitev sredstev:
      Dijak se na javni razpis prijavi z vlogo, ki mora vsebovati:
      - izpolnjeno razpisno dokumentacijo, podpis izjav in vzorca pogodbe,
      - kopijo zadnjega šolskega spričevala, iz katerega je razvidna smer in letnik šolanja,
      - potrdilo o vpisu v naslednji letnik šolanja (2023/2024),
      - potrdilo o višini prejemanja štipendije, če jo vlagatelj prejema.

 

IV. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti nasloviti na:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona s pripisom:

 • za kmetijstvo: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS 2023 – KMETIJSTVO«
 • za društva in dijake: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS 2023 – PODPORA DRUŠTVOM IN DIJAKOM V KMETIJSTVU«

Na kuverti je obvezen polni naslov prijavitelja.

Rok za oddajo vlog:

1. za ukrep: Podpora delovanju društev in dijakom

 •  do vključno torka, 1. avgusta 2023

 

2. za ukrepa Državne pomoči po skupinskih izjemah in pomoči de minimis  

 • do vključno srede, 11. oktobra 2023

 

Razpisna dokumentacija po ukrepih, je vlagateljem na voljo:

 • na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
 • vsak delovnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na tel. številki 02/564 38 35 (Majda Ferenc) ali na el. naslovu: majda.ferenc@gor-radgona.si

 

V. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG

Vloga mora biti popolna in izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisnih dokumentacijah.

Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale le vloge, ki bodo prispele do določenega datuma v glavno pisarno Občine Gornja Radgona. Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali neposredno v glavni pisarni (vložišču) Občine Gornja Radgona (pisarna 25/I).

Vloge, ki bodo prispele po zaključenem roku razpisa, bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

Postopek za dodelitev pomoči bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje županja. Odpiranje vlog ni javno. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku 5 dni od poziva Komisije, bodo zavržena. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se zavržejo.

Prijavitelj s svojim podpisom jamči za pravilnost navedenih podatkov.

Glede na to, da so sredstva omejena, bodo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa. Upravičenci bodo o izidu razpisa s sklepom obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva popolnosti vloge. Po pravnomočnosti sklepa se bodo z upravičenci na javni razpis sklenile pogodbe.

 

Številka: 330-0001/2023-U106
Datum:   3. 7. 2023                                                                                                                     

 

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.