JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do vključno 31. 7. 2023)

datum: 29.06.2023

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona za leto 2023 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona za leto 2023 (DOC)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona za leto 2023 (PDF)

SKLEP o pričetku postopka in imenovanju strokovne komisije, pristojne za vodenje postopka dodelitve sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kuturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona za leto 2023 (PDF)

 

*******

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 10. in 11. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2022 z dne 30. 9. 2022 in št. 4/2023 z dne 23. 5. 2023) Občina Gornja Radgona objavlja

 

J A V N I   R A Z P I S

za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona za leto 2023

 

1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa (v nadaljevanju JR):

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

 

2. Predmet JR:

Predmet JR je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 • programi redne dejavnosti kulturnih društev – redne vaje (vključno z obratovalnimi stroški za uporabo prostora za izvajanje redne dejavnosti),
 • prireditve in dogodki, ki jih izvedejo kulturna društva,
 • kulturni projekti,
 • založništvo (izdaja knjig, revij, edicij, brošur idr.),
 • nabava ali vzdrževanje opreme za potrebe delovanja kulturnih društev,
 • izobraževanje in usposabljanje strokovnih vodij in članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo kulturnih dejavnosti in programov,
 • projekti vrhunskega pomena, za katere je kulturno društvo prejelo najvišje priznanje oz. odlikovanje,
 • jubilej oziroma obletnica kulturnega društva v tekočem letu.

 

3. Upravičenci do sofinanciranja:

Pravico do kandidiranja za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, imajo kulturna društva ter neprofitne skupine in posamezniki, vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, ki delujejo na območju Občine Gornja Radgona.

Upravičenci do sofinanciranja javnih kulturnih programov so:

 • pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja;
 • pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu.

Upravičenci do sofinanciranja kulturnih projektov so:

 • pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi;
 • posamezniki s stalnim prebivališčem v Občini Gornja Radgona.

 

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:

 • imeti morajo sedež in področje delovanja v Občini Gornja Radgona;
 • da delujejo na področju kulture najmanj eno leto;
 • da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpisani v register v skladu z veljavno zakonodajo;
 • imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini;
 • imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma projekta;
 • vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih občinski upravi dostavijo končno vsebinsko in finančno poročilo o porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna, razen v primeru, ko kandidirajo prvič.

S posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezna kulturna društva kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Gornja Radgona v tekočem letu.

 

5. Merila in kriteriji za vrednotenje:

Na JR prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona in merili in kriteriji, ki so priloga pravilnika.

 

6. Višina razpisanih sredstev:

Višina razpisanih finančnih sredstev znaša 30.000,00 EUR. Sredstva za izvedbo javnega razpisa so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2023 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2023 z dne 23. 6. 2023), PP: 180331 - Sofinanciranje programov kulturnih društev, konto 412000 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 

 

7. Rok za porabo sredstev:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2023.

 

8. Informacije o razpisni dokumentaciji in vsebina vloge:

Vloge morajo biti podane na ustreznih razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo na Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 20/I. nadstropje) ali jo najdejo na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si Vlogi morajo biti priložene tudi obvezne priloge in dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.

 

9. Rok in način oddaje vlog:

Rok za prijavo je do vključno 31. julija 2023.

Vloga, skupaj z obveznimi prilogami in dokazili, mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA JR KULTURA 2023« in poslana na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. Na kuverti vloge mora biti naveden naziv in polni naslov vlagatelja. Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v glavni pisarni občine zadnji dan roka za oddajo.

 

10. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR:

Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma jih ne bodo oddali upravičeni izvajalci, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene vlagatelju in s sklepom zavržene.

Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija po zaprtju javnega razpisa, in sicer dne 7. avgusta 2023. V primeru nepopolnih vlog in/ali vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osem (8) dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku pet (5) dni dopolnijo. V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena! Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije. Strokovna komisija o svojem delu vodi zapisnike.

Po pregledu popolnih vlog, oceni in ovrednotenju le teh, strokovna komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja kulturnih programov in kulturnih projektov. Na podlagi predloga strokovne komisije občinska uprava izda o vsaki ustrezni vlogi posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja. Ob izdaji odločbe bo občina vlagatelja pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja kulturnih programov in kulturnih projektov.   Vlagatelji bodo o izidu razpisa z odločbo obveščeni v roku trideset (30) dni od dneva popolnosti vloge.

 

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Informacije in dodatna pojasnila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Kontaktna oseba: Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, telefon: 02/564-38-25, e-pošta: aleksandra.pzamuda@gor-radgona.si.

 

Številka: 610-1/2023-U113
Datum: 28. 6. 2023

 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA

Urška MAUKO TUŠ, l.r.