JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (eno dvosobno stanovanje) (rok do 3. 7. 2023)

datum: 07.06.2023

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 6. 6. 2023

Priloga 1 in 2 (PDF) 

* * *

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS-1A), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18, v nadaljevanju uredba) ter sprejetega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2022, objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa županja Urška Mauko Tuš, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja je naslednja nepremičnina:

  • dvosobno stanovanje na naslovu Negova 10, 9245 Spodnji Ivanjci, v objektu št. 387, del stavbe št. 3, v bruto tlorisni površini 49,00 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju  večstanovanjskega objekta, ki stoji na zemljišču parc. 1209/16 208 k.o. Negova, vključno s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe in funkcionalnem zemljišču parc. št. 1209/18 k.o. 208 Negova. Stavba v kateri se nahaja stanovanje je grajena leta 1870, obnovljena okna in vrata leta 1972. Za stanovanje je pridobljena energetska izkaznica, št. 2023-747-291-105617 z dne 2. 6. 2023, ki velja do 2. 6. 2033. Na objektu je vzpostavljena etažna lastnina.
     

Izhodiščno vrednost nepremičnine predstavlja povišana ocenjena vrednost nepremičnin, določene s poročilom o ocenjeni vrednosti lastninske pravice na nepremičnini z dne 26. 4. 2023 in znaša 31.500,00 EUR. Kupec je dolžan poravnati še znesek vplačil v rezervni sklad ki ni zajet v izhodiščni vrednosti nepremičnine in kateri znaša 2.439,62 EUR, stroške cenitve v višini 305,00 EUR, kupec pa nosi tudi plačilo davka na promet nepremičnin, stroškov priprave notarskega akta kupoprodajne pogodbe, notarske overitve in vpisa pogodbe v zemljiško knjigo.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 10 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe mora najugodnejši ponudnik podati izjavo, da ni povezana družba po 7. odstavku 51. člena zakona, kar se nato vnese tudi v sam tekst kupoprodajne pogodbe.


VSE PODROBNOSTI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB SO NAVEDENE V PRIPETEM DOKUMENTU ZGORAJ!