JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (eno stanovanje) (rok do 16. 6. 2023)

datum: 22.05.2023

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 19. 5. 2023

Priloga 1 in 2 (PDF) 

* * *

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS-1A), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/18,  v nadaljevanju uredba), objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa županja Urška Mauko Tuš, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet ponovljene prodaje stvarnega premoženja je naslednja nepremičnina:

  • stanovanje v izmeri 39,20 m2, št. stanovanja 202, posamezni del stavbe št. 5 v objektu št. na naslovu Grajska ulica 23-25, 9250 Gornja Radgona, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta, v stavbi 66, 184 k.o. Gornja Radgona, ki stoji na zemljišču parc. št. 434/2 k.o. 184 Gornja Radgona ter posamezni del pomožnega objekta (drvarnice), številka 4 v stavbi 1478 v velikosti cca 4,40 m2, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 436/7 k.o. 184 Gornja Radgona, ki je bila zgrajena v letu 2017. Stanovanje je prazno, objekt v katerem se stanovanje nahaja je zgrajen v letu 1800, v letu 1991 je bila obnovljena fasada in streha. Etažna lastnina je vzpostavljena. Izdelana je bila energetska izkaznica, št. 2022-747-291-102022 in velja do 23. 12. 2032. K stanovanju spada tudi sorazmerni del pripadajočega stavbišča pod objektom parc. št. 434/2 k.o. 184 Gornja Radgona ter sorazmerni del zemljišča parc. št. 436/7 k.o. 184 Gornja Radgona.


Izhodiščno vrednost nepremičnine iz 2.1 točke tega javnega zbiranja predstavlja ocenjena vrednost nepremičnine, kot izhodiščna vrednost, določena v poročilu o cenitvi vrednosti pravic na nepremičnini, ki ga je izdelal ocenjevalec dne 16. 2. 2023 in znaša 14.348,00 EUR, h kateri se prišteje še znesek vplačil v rezervni sklad, ki znaša 2.685,09 EUR, kupec pa poravna tudi strošek izdelave poročila cenitve, ki znaša 298,24 EUR.

V  izhodiščni vrednosti nepremičnine davek na promet nepremičnin, stroški za pripravo notarskega akta kupoprodajne pogodbe, stroški notarske overitve in vpisa pogodbe ter izdelava poročila o cenitvi, kar plača kupec, niso zajeti.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 10 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe mora najugodnejši ponudnik podati izjavo, da ni povezana družba po 7. odstavku 51. člena zakona.
 

VSE PODROBNOSTI JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB SO NAVEDENE V PRIPETEM DOKUMENTU ZGORAJ!