Javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta KOORDINATOR VII/2 za gospodarske javne službe

datum: 18.05.2023

kategorija: Razpis

Javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta: KOORDINATOR VII/2 za gospodarske javne službe (PDF)

VLOGA ZA ZAPOSLITEV - Javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta: KOORDINATOR VII/2 za gospodarske javne službe (DOC)

* * *

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, 158/20-ZIntPK-C, 203/20-ZIUPOPDVE, 202/21-odl. US, 3/22-ZDeb)  in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13-ZDR-1, 78/13-popr. 47/15-ZZSDT, 52/15, 15/17-odl. US, 22/19-ZPosS, 81/19, 203/20-ZIUPOPDVE, 119/21-ZČmIS, 202/21-odl. US, 15/22, 54/22-ZUPS-1), Občina Gornja Radgona objavlja javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta
 

KOORDINATOR VII/2
za gospodarske javne službe

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem (druga bolonjska stopnja) tehnične smeri
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj;
 • opravljen vozniški izpit B kategorije.

Zaželena so tudi naslednja znanja in sposobnosti:

 • osnove obvladovanja računalniških orodij (urejevalnik teksta, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov).,
 • znanje uporabe aplikacij prostorskih informacijskih sistemov.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

V skladu s trinajsto točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:

 • opravljanje upravnih, organizacijskih, strokovnih in razvojnih nalog, ki se nanašajo na gospodarske javne službe občine: oskrbo s pitno vodo in delovanje hidrantnega omrežja,
 • sodelovanje pri pripravi izdelave programa razvoja gospodarskih javnih služb, skrb za njihovo izvajanje in nadzor nad njihovim izvajanjem na svojem delovnem področju,
 • sodelovanje pri izvajanju upravnih in organizacijskih nalog na področju ostalih gospodarskih javnih služb,
 • sodelovanje pri izvajanju investicij na področju javne infrastrukture in glede na potrebe izvedbe operativnih del pri izvedbi ostalih investicij,
 • skrb za vzdrževanje in ažuriranje katastra gospodarske javne infrastrukture, ki se nanaša na  oskrbo s pitno vodo, delovanje hidrantnega omrežja in vzdrževanje in ažuriranje banke cestnih podatkov,
 • sodelovanje pri izvajanju nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
 • koordiniranje izvajanja najzahtevnejših nalog v okviru delovnega področja
 • dajanje pojasnil v okviru delovnega področja,
 • izdelovanje najzahtevnejših poročil v okviru delovnega področja,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po nalogu nadrejenega.
   

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopija spričevala, diplome;
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo z navedbo stopnje izobrazbe, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta;
3. pisno izjavo, da ima opravljen vozniški izpit B kategorije ali fotokopijo izpita;
4. pisno izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Občini Gornja Radgona,  pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v prijavi pa naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželene so delovne izkušnje pri delu na terenu in pri nalogah, ki se bodo opravljale na razpisanem delovnem mestu.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije oziroma razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 leta, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Gornja Radgona na naslovu Partizanska 13, Gornja Radgona in na terenu na območju Občine Gornja Radgona. Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev) na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona, in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje in na spletni strani Občine Gornja Radgona. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o delovnem področju daje direktor občinske uprave Vladimir Mauko, tel. št. 02 564 38 17, dodatne informacije o javnem razpisu pa Marija Kaučič, tel. št.: 02 564 38 18  ali po e-pošti obcina@gor-radgona.si.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Številka: 110-0003/2023-1 (U101)
Datum:   17. 5. 2023
 

ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.

* * *

Obvestilo o končanem javnem razpisu (PDF) - 27. 6. 2023