Povabilo k oddaji ponudbe za najem nepremičnin za izvajanje gostinske ponudbe v Mestnem parku Gornja Radgona (rok do 25. 5. 2023)

datum: 18.05.2023

kategorija: Razpis

Povabilo k oddaji ponudbe za najem nepremičnin za izvajanje gostinske ponudbe v Mestnem parku Gornja Radgona - 17. 5. 2023

PRILOGE:

Obrazec »Priloga 1 in Priloga 2«

Grafični prikaz območja in lokacij


* * *

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13. 9250 Gornja Radgona, na podlagi prvega odst. 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja:

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NAJEM NEPREMIČNIN ZA IZVAJANJE GOSTINSKE PONUDBE V MESTNEM PARKU GORNJA RADGONA

 

1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13. 9250 Gornja Radgona, MŠ: 5880289, ID za DDV: SI40051846

 

2. Predmet in pogoji oddaje v najem:

Predmet oddaje v najem je nepremičnina, del parc. št. 198, 199, 204, 206 in 207 k.o. 184 Gornja Radgona, skupne površine cca 1000 m2, ki v naravi predstavlja tlakovano ploščad in delno zelenico v mestnem parku Gornja Radgona – javne površine v lasti Občine Gornja Radgona do celote. Grafični prikaz območja in lokacij je v prilogi.  Posamezni ponudnik lahko dobi v najem površino 20 m2 za postavitev stojnice ali kioska ali premične gostinske enote, ter do 40 m2 za postavitev gostinskega vrta (mize, stoli in senčniki), skupaj torej do 60 m2.

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje gostinske dejavnosti ter biti sposoben, da v 30. dneh od sklenitve pogodbe postavi gostinski kiosk oz. objekt ali mobilno gostinsko enoto, z gostinskim vrtom, ter prične z izvajanjem dejavnost. Ponudnik mora ponuditi izvajanje gostinske dejavnosti na najeti površini najmanj 10 dni v mesecu, vsaj 3 mesece v letu.

Izbrani ponudnik nosi vse stroške izdelave in postavitve gostinskega kioska oz. objekta, opreme in vse potrebno za izvajanje dejavnosti ter si je dolžan pridobiti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje gostinske dejavnosti na predmetni lokaciji.

Občina Gornja Radgona zagotavlja najemniku soglasje za opravljanje dejavnosti in priključek na električno omrežje iz obstoječe omarice za prireditve ter dostop do pitne vode iz pipe pri vodnjaku. Stroški električne energije in dostopa do pitne vode so obračunajo v pavšalnem znesku 3 €/dan. V primeru večje porabe se stroški obračunajo glede na dejansko povečano porabo.

 

3. Ponudbena cena in izbira ponudnikov

Ponujena cena najema ne sme biti nižja od 0,3 EUR/m2/dnevno.

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 –ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE) se za najem zemljišč ne obračunava DDV, zato v gornji ceni ni upoštevan. Če vseeno nastopi obveznost plačila DDV, ga plača najemnik.

Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati obratovalne stroške, ki izvirajo iz opravljanja njegove dejavnosti v gostinskem objektu in izvajati redno tekoče vzdrževanje najetih površin.

Izbrani najemnik, ki bo izvajalec oziroma ponudnik gostinskih storitev mora poskrbeti za redno čiščenje najetih javnih površin ali za to skleniti ustrezen dogovor z Komunalo Radgona d.o.o., kot koncesionarjem za izvajanje javne službe urejanja in čiščenja javnih površin.  

Glede na prostorske možnosti se bo izbralo največ do 5 ponudnikov. Prednost pri sklenitvi pogodbe bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo ceno najema. Prednost pri izbiri lokacije bodo imeli ponudniki, po vrstnem redu prispelosti ponudb. Če bo za najem prispelo več ponudb z enako ceno, bo imel prednost pri najemu ponudnik, ki bo ponudil bolj raznovrstno gostinsko ponudbo ali dodaten program, oziroma animacijo za obiskovalce parka.

 

4. Način in rok plačila najemnine in obratovalnih stroškov

Najemnina in obratovalni stroški se plačujejo mesečno. Najemodajalec bo račun izstavil praviloma do 10. dne v mesecu, za pretekli mesec. Najemnik je račun dolžan plačati do 25. v mesecu za pretekli mesec ali v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike V primeru zamude plačila se najemniku zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

 

5. Varščina

Varščina v znesku 800,00 € se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na TRR Občine Gornja Radgona, odprt pri UJP Murska Sobota, številka TRR: SI56 0110 0010 0012 756, z navedbo namena »Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb za najem ploščadi v mestnem parku«.

Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v najemnino, ki se obračuna ob prenehanju najemne pogodbe, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.

Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku določenem v 8. točki povabila, se varščina zadrži.

 

6. Pogoji in način oddaje ponudbe

Ponudba se odda na obrazcu, ki je priloga tega javnega poziva. Ponudbe so zavezujoče.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati tisti, kateri nimajo poravnanih obveznosti do Občine Gornja Radgona in javnih zavodov ali podjetij, katerih je ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona.

Ponudnik mora ponudbo s prilogami posredovati s priporočeno pošiljko oziroma osebno v zaprti pisemski ovojnici, na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13. 9250 Gornja Radgona, z navedbo »Javno zbiranje ponudb – za najem ploščadi v mestnem parku za izvajanje gostinske ponudbe, zadeva št. 478-0021/2023 – NE ODPIRAJ«, tako da vsebuje:

  • Izpolnjeno prilogo št. 1 – s podatki o ponudniku ter izjavo da ponudnik ne šteje za povezano družbo po 7.odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018).;
  • Izpolnjeno prilogo št. 2 – ponudba s ponudbeno ceno,
  • Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % izhodiščne vrednosti nepremičnine;
  • Fotokopijo osebne izkaznice in EMŠO številko za fizične osebe,
  • izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike ali
  • Izpis iz sodnega registra za pravne osebe oz. izpis iz poslovnega registra za ostale gospodarske subjekte.

Izpisi iz registra ne smejo biti starejši od 30 dni.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo z dokazili prispele na naslov organizatorja javnega zbiranja ponudb najkasneje do 25.5.2023 do 24.00 ure. Prepozno prispele, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane in izločene iz postopka.

 

7. Postopek izbire ponudnikov

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v petek, 26.5.2023 ob 11:00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona Partizanska cesta 13. 9250 Gornja Radgona (pritličje).

Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija, imenovana s strani županje, v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, v sestavi Valerija Frangež, Darko Fras, Boštjan Flegar.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

 

8. Sklenitev pogodbe in odstop od pogodbe

Z izbranimi ponudniki bo sklenjene pogodbe o najemu površine za izvajanje gostinske ponudbe v mestnem parku Gornja Radgona za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja največ za obdobje 5 let.

Nepremičnina bo oddana po načelu videno-najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja javnega zbiranja ponudb za sklenitev posla.

V primeru, da ponudnik tudi po pozivu občine krši pogoje javnega povabila ali bistvene pogoje sklenjene pogodbe, ima občina pravico odstopiti od pogodbe in zadržati vplačano varščino kot pogodbeno kazen. Ponudnik lahko odstopi od pogodbe z enomesečnim odpovednim rokom. Sporazumna prekinitev pogodbe je možna tudi brez odpovednega roka, v kolikor je najemnik poravnal vse obveznosti po pogodbi.

 

9. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 90 dni od dneva oddaje ponudbe.

 

10. Opozorilo

Občina Gornja Radgona lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, brez odškodninske odgovornosti.

 

11. Dodatna pojasnila in informacije

Pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in o nepremičnini lahko dobijo interesenti v času uradnih ur na Občini Gornja Radgona, 2. nadstropje, soba št. 40 in po telefonu 02 564 3823 ali elektronski pošti darko.fras@gor-radgona.si.


Številka: 478-0021/2023-1 (U110)
Datum:   17. 5. 2023


ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ, l.r.