Izjava za javnost o podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev - sofinanciranje operacije Razširitev Industrijske cone Mele v Gornji Radgoni in opis projekta

datum: 01.12.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

IZJAVA ZA JAVNOST                                        

»Razširitev Industrijske cone Mele v Gornji Radgoni«

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Matjaž Han in župan Občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko, sta pred dnevi podpisala pogodbo o dodelitvi sredstev o sofinanciranju operacije Razširitev Industrijske cone Mele v Gornji Radgoni.

S tem se tako prične dejanska realizacija zastavljenih aktivnosti v zvezi z širitvijo IC oziroma se pričenja uresničevati dolgoletna želja po možnostih širitve naše industrijske cone in selitvi industrijske proizvodnje iz središča mesta Gornja Radgona.
 

V nadaljevanju opis same operacije – Razširitev Industrijske cone Mele v Gornji Radgoni in povzete že izvedene in prihodnje aktivnosti na tem projektu: 

Obstoječa Industrijska cona Mele v Gornji Radgoni je največja tovrstna ekonomsko-poslovna cona v Pomurju, kjer trenutno na dobrih 40 ha svojo dejavnost opravlja 31 podjetij, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Pobuda za širitev Industrijske cone je pred leti prišla s strani podjetnikov, zato se je Občina Gornja Radgona odločila pristopiti k celoviti ureditvi komunalne infrastrukture na zemljiščih ob obstoječi industrijski coni.

Za območje širitve Industrijske cone Mele je Občina Gornja Radgona leta 2018 sprejela Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53, v skupni površini 20,4 ha. Pri pripravi OPPN je bila upoštevana funkcionalna povezanost z dejavnostmi v obstoječi industrijski coni. Po sprejemu OPPN je bila izdelana projektna dokumentacija, na podlagi katere je Občina Gornja Radgona pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v IC Mele.

Konec meseca februarja 2022 je v Uradnem listu RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, na katerem je Občina Gornja Radgona uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo projekta »Razširitev Industrijske cone Mele v Gornji Radgoni«. Celotna vrednost projekta znaša 1.832.140,39 EUR brez povračljivega DDV. Projekt je v skladu s pogodbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo sofinanciran do višine 1.049.406,42 EUR, in sicer iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture. Projekt se je začel izvajati 30. 9. 2019 in bo zaključen 30. 4. 2023.

Na območju občine Gornja Radgona je relativno veliko število podjetij, obstoječe industrijske cone pa so praktično zapolnjene. Ob tem je za urbani razvoj mesta Gornja Radgona nujna selitev industrije, ki se še vedno nahaja v središču mesta. Zaradi navedenega je širitev obstoječe industrijske cone ključna tako za njen nadaljnji razvoj kot za razvoj gospodarstva na območju občine Gornja Radgona.

V okviru projekta je predvidena izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, in sicer ureditev ceste, meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda ter javne razsvetljave. Projekt je tudi trajnostno naravnan, saj predvideva postavitev polnilnice za električna vozila, javno razsvetljavo s solarnimi LED svetilkami, vzpostavitev zelenih površin, zasaditev dreves ter zbiranje in ponovno uporabo meteorne vode. Poleg gradbenega nadzora, informiranja in komuniciranja z javnostjo bo v okviru izvedbe projekta vzpostavljena še spletna stran projekta ter izdelana vizija razvoja Industrijske cone Mele.

Z izvedbo načrtovanega projekta se bo obstoječa industrijska cona povečala za 8,11 ha, nadaljnji potencial povečanja uporabnih površin ekonomsko-poslovne cone pa znaša še dodatnih 11,4 ha. Ob zaključku projekta bo zasedenost razširjene industrijske cone s podjetniškimi dejavnostmi znašala nekaj več kot 77 %.

Z realizacijo projekta se bo na območju občine Gornja Radgona povečala ponudba ustreznih, dobro prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč za opravljanje proizvodnih, storitvenih in obrtnih dejavnosti s ciljem povečanja dodane vrednosti podjetij. Ustrezna širitev industrijske cone bo ustvarila ugodnejše pogoje za obstoječa podjetja, hkrati pa omogočila vselitev novih podjetij in razvoj prepotrebnih delovnih mest, ki jih v statistični regiji Pomurje močno primanjkuje. S tem bo projekt prispeval k hitrejši gospodarski rasti tako na območju občine kot na območju celotne Pomurske regije ter s tem k vsestranskemu razvoju občine Gornja Radgona.

Gradbena dela so se začela izvajati konec meseca avgusta 2022 in bodo predvidoma zaključena do konca leta 2022. Nekaj fotografij o že izvedenih delih, prilagamo.

Informacija za javnost (PDF)

LOGOTIPI: 

Logo MGRTLogo IC NOO Logo RGB primarni SI gradientLogo IC SL Financira Evropska unija POS

 

Fotografije: 

IC MeleIMG 6139IC Mele - prejIC Mele1IMG 5921001